Przemysłowe przetwarzanie owoców i warzyw wymaga znaczących objętości wody technologicznej na poszczególnych etapach przygotowania i obróbki surowca. W zależności od rodzaju przetwarzanego materiału całkowite zużycie wody na poszczególne przetwórcze operacje i procesy jednostkowe jest różne a generowane ścieki charakteryzują się specyficzną strukturą ładunku będącego pochodną składu wyjściowego wsadu.

Trudność oczyszczania ścieków technologicznych z sektorów przemysłowych przetwórstwa owocowo-warzywnego polega na istotnej zmienności surowcowej i okresowości procesów przetwórczych, co implikuje określone oraz istotnie zmienne warunki wyjściowe w wymiarze procesowym fizykochemicznego podczyszczania, a także końcowego oczyszczania metodami biologicznymi. Takie warunki wyjściowe wymuszają konieczność opracowania technologii ściśle dopasowanej do specyfiki produkcyjnej zakładu przetwórczego.

 

Ścieki technologiczne generowane w różnych sektorach przemysłu przetwarstwa owoców i warzyw charakteryzują się przede wszystkim wysokimi ładunkami chemicznego oraz biochemicznego zapotrzebowania na tlen, zawiesin oraz właściwościami redukującymi o obniżającym się poziomie parametru rH podczas ich przetrzymywania.

Produkcja spożywcza często wiąże się z szerokim asortymentem wytwarzanych finalnych wyrobów, co skutkuje istotnym zróżnicowaniem oraz zmiennością składu ścieków technologicznych. Fizykochemiczna podczyszczalnia ścieków technologicznych wytwarzanych przy produkcji jogurtów, masła i miksów została wdrożona na terenie Zakładu Produkcyjnego należącego do przedsiębiorstwa P.H.U. JAGR w Warlubiu.

Jednym z zasadniczych etapów oczyszczania tłuszczów roślinnych jest usuwanie wolnych kwasów tłuszczowych na drodze ich strącania do postaci nierozpuszczalnych mydeł. Powstające w ten sposób odpady w warunkach silnie kwaśnego środowiska i wysokiej temperatury poddaje się na autonomiczej instalacji przekształcaniu w wolne kwasy tłuszczowe. Instalację wytwarzania wolnych kwasów tłuszczowych z mydeł sodowych wybudowano dla Zakładów Tłuszczowych KRUSZWICA S.A. w Kruszwicy, co zilustrowano poniższą dokumentacją fotograficzną.

Ścieki pofarbiarskie w ładunku zanieczyszczeń zawierają mieszaninę składników farb macierzystych oraz detergenty stosowane do wodnego oczyszczania urządzeń przygotowujących i nanoszących farby. Oczyszczanie takich ścieków wymaga zastosowania złożonych operacji i procesów jednostkowych zarówno na fizykochemicznym jak i biologicznym stopniu. Poniżej wdrożony zespół instalacji fizykochemicznej i biologicznej oczyszczalni ścieków technologicznych z produkcji ozdobnych i ochronnych oklein do wyrobów z drewna na terenie Zakładu Produkcyjnego IMPRESS DECOR w Ełku.

Substancje powłokowe stosowane do celów dekoracyjnych, ozdobnych i zabezpieczających są z fizykochemicznego punktu widzenia układami polidyspersyjnymi, o kreślonej w czasie trwałości. Ścieki z procesów przygotowania i nanoszenia substancji powłokowych pochodzą głównie z wodnego oczyszczania powierzchni i urządzeń produkcyjnych. Opracowano metodę wielostopniowego, fizykochemicznego podczyszczania ścieków z takich procesów technologicznych. Istota metody opiera się na zastosowaniu etapowej koagulacji połączonej z głęboką koprecypitacją na wstępnych etapach obróbki strumieni oraz końcowego doczyszczania metodą wysokosprawnego głębokiego utleniania. Przykład takiej instalacji wykonanej w systemie „pod klucz” zamieszczono na poniższej dokumentacji fotograficznej. Przedmiotową instalację wykonano na zlecenie Zakładu Produkcyjnego należącego do przedsiębiorstwa CEMBRIT S.A.

Ścieki technologiczne z kompleksowej produkcji akumulatorów charakteryzują się najczęściej kwaśnym odczynem, znaczącą zawartością zawiesin, oksyanionów oraz metali ciężkich stanowiących podstawowy składnik mas chemicznych ogniw elektrycznych. W poniższej dokumentacji fotograficznej zamieszczono przykład instalacji oraz opracowanej i wdrożonej technologii oczyszczania ścieków poprodukcyjnych sprzężonej z odzyskiem metali ciężkich, którą opracowano w systemie „pod klucz” dla Zakładu Produkcyjnego Jenox Akumulatory Sp. z o.o. w Chodzieży.

Wodne oczyszczanie pojemników na produkty chemiczne i spożywcze wiąże się z powstawaniem ścieków o bardzo zróżnicowanym składzie chemicznym. Dodatkowo ścieki z takich procesów oczyszczania charakteryzują się istotnym zróżnicowanie ładunków w czasie ich powstawania. Dla dwóch oddziałów grupy BRENNTAG (BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. Oddział w Zgierzu oraz BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. Oddział w Kędzierzynie Koźlu) wybudowano instalacje "pod klucz", na których wdrożono autorską technologię fizykochemicznego, wielostopniowego oczyszczania ścieków z mycia pojemników na produkty chemiczne i spożywcze.

Produkcja wysokonapięciowych przewodów elektrycznych nierozerwalnie wiąże się z powstawaniem ścieków zawierających podwyższone ładunki ChZT i BZT, pochodzące z wodnego chłodzenia otulin polimerowych. Metoda oczyszczania ścieków z takiej produkcji opiera się na zastosowaniu między innymi głębokiego utleniania. Technologia oczyszczania przedmiotowych ścieków została wdrożona w Zakładzie Produkcyjnym w Bydgoszczy należącym do grupy Tele-Fonika Kable sp. z o.o. S.K.A.

Technologia oczyszczania ścieków z produkcji mokrej chemii budowlanej opiera się na zastosowaniu dwustopniowego chemicznego podczyszczania z wykorzystaniem głębokiego utleniania oraz końcowego biologicznego stopnia opartego na metodzie osadu czynnego. Przedmiotowa, zintegrowana metoda została wdrożona w Zakładzie Produkcyjnym Stąporków w Starej Górze należącym do koncernu HENKEL POLSKA Sp. z o.o.

Ścieki technologiczne powstające w procesach wytwarzania lakierów do powierzchni drewnianych zawierają z reguły te same składniki co lakiery bazowe tylko w wielokrotnym rozcieńczeniu. Dodatkowo mogą zawierać substancje powierzchniowo czynne stosowane do oczyszczania urządzeń i powierzchni produkcyjnych. Technologię fizykochemicznego, wielostopniowego oczyszczania ścieków polakierniczych wdrożono w Zakładzie Produkcyjnym należącym do KRONOSPAN Sp. z o.o. w Szczecinku.

Dwustopniowa technologia oczyszczania ścieków poprodukcyjnych z wytwarzania tłuszczów roślinnych, wdrożona na terenie Zakładów Tłuszczowych KRUSZWICA S.A. w Kruszwicy. Na pierwszym stopniu podczyszczania prowadzona jest separacja faz tłuszczowych (glicerydów i wolnych kwasów tłuszczowych) wspomagana flotacją, a na drugim chemiczne oczyszczanie wspomagane flotacją autorskiego rozwiązania.

Ścieki technologiczne z wytwarzania tłuszczów zwierzęcych metodą mokrą charakteryzują się bardzo wysoką zawartością ładunków: ChZT, BZT, zawiesin ogółem, ekstraktu eterowego, białek, tłuszczów i wysoką temperaturą. Taki skład wymusza konieczność wielostopniowego oczyszczania. Technologia fizykochemicznego oczyszczania ścieków z produkcji tłuszczów zwierzęcych z zastosowaniem autorskiego rozwiązania flotacji została wdrożona na terenie Zakladu Produkcyjnego należącego do przedsiębiorstwa P.H.U. w Warlubiu.

Wytwarzanie substancji ochronnych i ozdobnych dla pokryć dachowych, a także nanoszenie tych substancji na sam materiał wiąże się z koniecznością zastosowania wody do oczyszczania powierzchni i urządzeń produkcyjnych. Wielostopniowa, fizykochemiczna oczyszczalnia ścieków powstających w procesie wytwarzania i nakładania materiałów powłokowych ochronnych i dekoracyjnych na pokrycia dachowe została wdrożona w Zakładzie Produkcyjnym IZOPOL S.A. w Trzemesznie.