Wytwarzanie ciepła w oparciu o własne moduły fototermiczne i moce zasilania urządzeń wyposażenia infrastruktury wewnętrznej jest nowoczesnym zabezpieczeniem od zewnętrznych dostawców tej formy energii. Ciepła woda jest jednym z podstawowych i zarazem niezbędnych mediów, umożliwiających właściwe funkcjonowanie podstawowych jednostek służby zdrowia jakimi są szpitale. W poniższej, fotograficznej prezentacji, przykład wdrożenia systemu zasilania własnej sieci w wodę podgrzaną energią cieplną z własnej instalacji fototermicznej. Przedmiotowa instalacja została wykonana według autorskiej dokumentacji Projprzemeko sp. z o.o., na zlecenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

Wiele aspektów poznawczych, wynikających z natury próżniowych kolektorów słonecznych dotyczy obszarów fotofizyki, hydrauliki i reologii, inżynierii konstrukcji czy inżynierii materiałowej. Pozyskanie ciepła w zakresie tej techniki wymaga nie tylko teoretycznego, ale także praktycznego przybliżenia potencjalnej kadrze inżynieryjno-technicznej kształconej na kierunkach technicznych uczelni.

Seryjna produkcja pełnych systemów solarnych wymaga sieci odbiorców i sprawnej logistyki dostawczej. Nasze przedsiębiorstwo w podziale rynku pełni rolę producenta i dostawcy pełnych instalacji, zespołów instalacji lub elementów instalacji. Nasza produkcja pod innymi markami obejmuje łącznie ponad dziesięć tysięcy realizacji krajowych oraz zagranicznych w między innymi takich państwach jak: Niemcy, Rosja, Czechy, Słowacja, Węgry, Hiszpania Litwa i Łotwa.

Kolektory płaskie, bardzo interesujące w wymiarze prostoty oferowanych rozwiązań technicznych, należą jednak do generacji przemijającej. Sprawność tych układów, często przesadnie eksponowana, jest na relatywnie niewysokim poziomie względem rozwiązań technicznych opartych na zastosowaniu kolektorów próżniowych. Rozwiązania oparte na kolektorach płaskich winniśmy traktować jako bazowe do głębszej analizy nowoczesnych i wysokosprawnych rozwiązań, oferowanych przez bardzo dynamicznie rozwijający się sektor kolektorów słonecznych.

Jednym z segmentów naszej działalności produkcyjnej jest wytwarzanie dla odbiorców indywidualnych oraz zbiorowych, elementów lub zespołów stosowanych jako fragmenty instalacji fototermicznego pozyskiwania energii cieplnej. Produkujemy również autonomiczne rozwiązania dla wyposażenia infrastruktury instalacji kolektorów próżniowych oraz urządzenia usprawniające rozruch czy też prawidłową eksploatację. W poniższej dokumentacji fotograficznej przytaczamy przykłady naszych produktów.

Bardzo ważnym zagadnieniem są standardy i kultura techniczna trwałego oraz optymalnego montażu kolektorów słonecznych na różnych konfiguracjach powierzchniowych oraz w różnym otoczeniu przestrzennym. Ten element działań technicznych, który jest pochodną pierwotnych działań projektowych, w decydujący sposób wpływa na sprawność układu procesowego i satysfakcję jej użytkownika. Działania realizacyjne można umownie podzielić na dwa zasadnicze etapy – projektowania i generalnego wykonawstwa.

Formalno-prawną podstawą funkcjonowania instalacji solarnej zarówno dla indywidualnego użytkownika jak i dla użytkowników instytucjonalnych czy przemysłowych jest dokumentacja techniczna. W zakresie naszych usług jest przygotowywanie pełnej dokumentacji obejmującej: koncepcje technologiczne, projekty inwentaryzacyjne, projekty konstrukcyjne, projekty technologiczne, elektryczne i budowlane, projekty wykonawcze i powykonawcze oraz projekty zmian instalacyjnych.

Nowym kierunkiem w technice i technologii ciepłowniczej jest zamykanie obiegów strumieni energetycznych w układy „kołowe”. Do realizacji tego celu wykorzystuje się różne techniki i urządzenia oferowane przez globalny rynek rozwiązań. Nasza oferta obejmuje oryginalne rozwiązania autorskie oparte na produkowanych przez Projprzemeko sp. z o.o. rurkach ciepła, według własnej metody ich wytwarzania.

Pojawienie się nowej techniki wiąże się nierozerwalnie z uzyskaniem rzetelnej wiedzy na temat podstaw jej funkcjonowania i potencjalnych efektów po jej zastosowaniu. W naszej działalności integralnym elementem jest krzewienie wiedzy inżynierskiej w zakresie prawidłowej budowy i eksploatacji oraz racjonalnych, możliwych do uzyskania efektów ekonomicznych. Dla potrzeb realizacji tego celu prowadzimy działalność szkoleniową dla instalatorów systemów solarnych w zakresie prawidłowego doboru podzespołów instalacji, technik montażu oraz zagadnień rozruchowych a także eksploatacyjnych.

Inną formą naszej aktywności jest działalność informacyjna w zakresie nowych rozwiązań dla instalacji opartych na kolektorach próżniowych. W tym celu wykorzystujemy nowoczesne techniki przekazu medialnego.

Istotnym aspektem każdej działalności produkcyjnej jest innowacyjne podejście do technologii wytwarzania oraz wytwarzanych produktów. Nowe sposoby wytwarzania oraz nowe produkty winny być chronione prawem autorskim. Nieodłącznym atrybutem naszej działalności wytwórczej jest ochrona nowych rozwiązań, a także nowych produktów. Poniżej podane przykłady publikacji i zastrzeżeń ochronnych stanowią pewien fragment takiej formy działań:

Fotowoltaika jest dziedziną techniki, która coraz bardziej zaznacza swoją obecność w różnych obszarach naszej działalności. W relacji do konwencjonalnych systemów elektronicznych czy elektrycznych rozwiązania techniczne oparte na wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego są najczęściej niezależne od dodatkowego zasilania zewnętrznego.

Skojarzone układy fototermiczno-fotowoltaiczne (PT-PV) są najlepszym przykładem współczesnego wykorzystania energii słonecznej do produkcji ciepła i prądu z tak zwanych źródeł naturalnych. W zależności od potrzeb, w ten sposób zintegrowane energetyczne układy procesowe mogą pracować dla potrzeb wytwarzania ciepła – cele grzewcze (zespół fotowoltaiczny pełni funkcję dostawcy energii elektrycznej lub zespołu zasilania awaryjnego) lub dla potrzeb wytwarzania ciepłej wody (zespół fotowoltaiczny pełni funkcję okresowego zasilania elektrycznego).

Szukając oszczędności i niezależności warto rozważyć inwestycję we własną instalację fotowoltaiczną do zasilania lamp oświetlenia naszych posesji. Układy te najczęściej są skonfigurowane ze wspomaganiem tradycyjną energią sieciową. W przypadku konieczności nocnego oświetlania placów, ulic itd. można stosować zblokowane układy o zdecydowanie wyższych mocach.

Współczesna technika stosuje w praktyce przemysłowej wiele procesów produkcyjnych opartych na zastosowaniu prądu stałego. W tej grupie są przede wszystkim operacje i procesy jednostkowe, których zadaniem jest obróbka powierzchni metali do finalnej, użytkowej postaci – to między innymi procesy galwanizerskie, procesy elektopasywacyjne, procesy elektrooksydacyjne czy procesy elektopolerujęce.