Ścieki technologiczne z produkcji tłuszczów roślinnych charakteryzują się kwaśnym odczynem, wysoką zawartością ładunków ChZT, BZT, zawiesin ogółem, ekstraktu eterowego oraz fosforu ogółem pochodzącego z procesów rafinacji tłuszczów. Technologia fizykochemicznego oczyszczania ścieków z produkcji tłuszczów roślinnych metodą strąceniowo - flotacyjną (flotacja zdyspergowanym powietrzem wspomagana saturacją ciśnieniową) z wysoko zaawansowaną redukcją form fosforowych - wdrożona na terenie Zakładów Tłuszczowych w Warszawie.

Ścieki zawierające żywice polikondensacyjne uzyskiwane na bazie formaldehydu zawierają nie tylko bardzo wysokie ładunki zawiesin, ChZT i BZT, ale przede wszystkim wolny formaldehyd i nadmierne ilości azotu. Technologię wielostopniowego oczyszczania ścieków żywicznych zawierających formaldehyd wdrożono w Zakładzie Produkcyjnym należącym do Przedsiębiorstwa KRONOSPAN SZCZECINEK sp. z o.o. w Szczecinku.

Ścieki technologiczne z wytwarzania elektronicznych nośników informacji posiadają bogaty skład chemiczny z dominacją rozpuszczonych frakcji mineralnych. Oczyszczanie takich ścieków wymaga doboru specyficznych reagentów chemicznych oraz instalacji o szczególnych parametrach. Instalację fizykochemicznej oczyszczalni ścieków powstających z produkcji elektronicznych nośników pamięci wdrożono w Zakładzie Produkcyjnym należącym do przedsiębiorstwa TAKT Sp. z o.o. w Bolesławiu.

Usuwanie zanieczyszczeń mineralnych ze ścieków przemysłowych wymaga szczególnych warunków strącania chemicznego, koagulacji, koprecypitacji i flokulacji. Istotnym zagadnieniem technicznym jest również sposób prowadzenia separacji wydzielanych, zanieczyszczających faz mineralnych. Technologię oczyszczania ścieków zawierających wyżej wymienione zanieczyszczenia wdrożono w Zakładzie Produkcyjnym należącym do Przedsiębiorstwa EKOPŁYTA S.A. w Czarnkowie.

Oczyszczalnia ścieków technologicznych z produkcji spożywczej - z produkcji lodów, zlokalizowana na terenie Zakładu Produkcyjnego w Kotorydzu, należącego do przedsiębiorstwa ZIELONA BUDKA Sp. z o.o. Ścieki poprodukcyjne charakteryzujące się miedzy innymi podwyższoną zawartością: zawiesin organicznych, cukrów prostych i policukrów są oczyszczane na specjalnie skonstruowanym układzie biologicznym, opartym na metodzie osadu czynnego.

Produkcje farmaceutyczne najczęściej należą do grupy małotonażowych, opartych na specyficznych metodach wytwarzania i tym samym charakteryzujące się istotnym zróżnicowaniem składu oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń w ściekach technologicznych. Pełne oczyszczanie ścieków poprodukcyjnych powstających w zakładach chemicznych o takim profilu działalności najczęściej wymaga specjalnych technologii. Autonomiczne instalacje pełnego oczyszczania są z reguły dwustopniowe - złożone ze wstępnego stopnia fizykochemicznego oraz końcowego biologicznego. W zamieszczonej poniżej dokumentacji fotograficznej przedstawiono przykład oczyszczalni ścieków poprodukcyjnych wykonanej w systemie „pod klucz” dla Zakładu Produkcyjnego należącego do EMO-FARM Sp. z o.o. w Ksawerowie, należącego do korporacji Valeant Pharmaceuticals International Inc.

Eliminacja oleo i/lub petropochodnych – zarówno indywidualnych związków jak i substancji ze ścieków przemysłowych w konwencjonalnych rozwiązaniach jest operacją wstępną, której sprawność może posiadać istotny wpływ na kolejne etapy czy fazy fizykochemicznego lub biologicznego oczyszczania. Znane z praktyki rozwiązania techniczne charakteryzują się różną skutecznością separacji. W doborze odpowiedniej konfiguracji separatorów, w naszej praktyce opieramy się na wynikach eksperymentalnych uzyskiwanych na pilotażowym zespole testacyjnym.

Zasadniczy kierunek naszej działalności gospodarczej w dziedzinie oczyszczania ścieków przemysłowych opiera się na własnych, innowacyjnych rozwiązaniach technicznych, technologicznych oraz procesowych. Ścieki przemysłowe są specyficzną sferą w aspekcie indywidualnego składu i fizykochemicznych cech, które są determinowane charakterem technologii wytwarzania finalnych produktów oraz kategorią stosowanych zasadniczych surowców oraz reagentów wspomagających, uszlachetniających itd. Każdy zlecany do naszego przedsiębiorstwa przypadek analizujemy indywidualnie na etapie badań podstawowych i w kolejnej fazie badawczej, dodatkowo rozpoznajemy procesowo w skali ułamkowo technicznej.

Nasza firma specjalizuje się w oczyszczaniu ścieków przemysłowych, oferując zaawansowane technologie dedykowane przedsiębiorstwom działającym w różnych dziedzinach przemysłu – spożywczym, metalurgicznym, drzewnym, tworzyw sztucznych i wielu innych. Wszystkie rozwiązania zostały wykonane z dbałością o każdy detal, w związku z czym nie tylko działają niezawodnie przez wiele lat, ale również są bardzo skuteczne w usuwaniu z wody zanieczyszczeń i przystosowywaniu jej do wykorzystania, np. w procesach technologicznych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów tworzymy mechanizmy bezobsługowe, w których łatwo jest ustalić zakres pracy i w których kontrolowanie tych procesów jest bezproblemowe. Dzięki inwestycji w nasze rozwiązania, oczyszczanie ścieków przemysłowych stanie się dużo bardziej efektywne, a procesy technologiczne przeprowadzane w firmie zostaną odpowiednio zoptymalizowane. Urządzenia umożliwiają zestalanie osadów i są w pełni bezpieczne dla środowiska naturalnego. Umożliwiają skuteczne usuwanie różnego rodzaju zanieczyszczeń przemysłowych, takich jak farby, emulsje, kleje, zanieczyszczenie mechaniczne, środki odtłuszczające, półprodukty spożywcze i wiele innych.

Nasze systemy oczyszczania ścieków przemysłowych wyróżnia między innymi:

  • niewielki koszt inwestycji i eksploatacji,
  • niewiele miejsca przeznaczonego na zabudowę,
  • w pełni zautomatyzowane przeprowadzanie procesu,
  • łatwa kontrola procesów, możliwość rozbudowy systemu w późniejszym czasie,
  • wysoka skuteczność w usuwaniu zanieczyszczeń,
  • możliwość dostosowania pracy oczyszczalni do zmian dokonywanych w procesach technologicznych,
  • możliwość umiejscowienia obiektu w pobliżu produkcji.

 

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszymi pracownikami, którzy dzięki doświadczeniu oraz wysokim kwalifikacjom, będą w stanie znaleźć odpowiednie rozwiązanie, dostosowane do indywidualnych potrzeb. Zajmujemy się kompleksową obsługą Klientów – wykonując projekty, a także montując i uruchamiając system, który pozwoli na skuteczne oczyszczanie ścieków przemysłowych. Wszystkie rozwiązania są zgodne z polskimi i europejskimi normami.

Technologie osadu czynnego stały się podstawowym rozwiązaniem w dziedzinie oczyszczalnia ścieków socjalno-bytowych, komunalnych, wybranych grup przemysłowych i mieszanych. Pomimo znaczącej wiedzy w zakresie podstaw biochemicznych, biologicznych, fizykochemicznych i procesowych funkcjonowania osadu czynnego, dla każdego przypadku ścieków biodegradowalnych należy przeprowadzić testy technologiczne i optymalizacyjne nad doborem parametrów istotnych. Na wyposażeniu Zakładu Badań i Wdrożeń Projprzemeko sp. z o.o. znajdują się w skali ułamkowo- technicznej reaktory procesowe dla potrzeb prowadzenia badań technologiczno-optymalizacyjnych oczyszczania ścieków z zastosowaniem osadu czynnego.

Oczyszczanie ścieków socjalno-bytowych układami reaktorowo-sekwencyjnymi sprowadza się do ścisłego przestrzegania reżimu technologicznego w relacji czasu poszczególnych etapów procesowych. Metoda ta jest bardzo skuteczna, zwłaszcza w przypadku podwyższonych ilości biogenów w ściekach surowych. Obiekty o małej przepustowości w przypadku właściwego i precyzyjnego programowania procesowego są najczęściej w praktyce bezobsługowe. Przykład takiego obiektu prezentujemy poniżej w załączonej dokumentacji fotograficznej. Sekwencyjna oczyszczalnia ścieków socjalno-bytowych została wykonana systemem „pod klucz” dla Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Goślice, Gmina Bielsk. Inwestorem tego przedsięwzięcia było Starostwo Powiatowe w Płocku.

Złoża tarczowe należą do kategorii rozwiązań konwencjonalnych w dziedzinie technologii ścieków socjalno-bytowych. Technologia ta jest szczególnie przydatna w przypadkach nisko obciążonych ścieków ładunkami ChZT, BZT5 i miogenów oraz nie wymaga szczególnych warunków podczas eksploatacji instalacji oczyszczalni. Poniższa dokumentacja fotograficzna prezentuje przykład wykonanej instalacji biologicznej oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych typu KOS-2, wykonanej dla Reprezentacyjnego Ośrodka Wypoczynkowego MON w miejscowości Omulew na terenie gminy Jedwabno.

Ścieki socjalno-bytowe o typowym składzie ładunku zanieczyszczeń, z technologicznego i ekonomicznego punktu oceny najkorzystniej jest oczyszczać metodami osadu czynnego. Dla obiektów o małej przepustowości, np. oczyszczających ścieki z niewielkich siedlisk czy małych miejscowości, skutecznym i zarazem tanim sposobem jest wykorzystanie metod z sekwencyjnym reaktorowym sposobem oczyszczania. Przykład takiego rozwiązania prezentujemy w poniższej dokumentacji fotograficznej. Przedmiotowa inwestycja została zrealizowana na zlecenie przedsiębiorstwa P.PH.U. SOMBUD z Somonina dla miejscowości Rokitnica w gminie Pruszcz Gdański.

Ścieki socjalno-bytowe bez względu na miejsce ich powstawania charakteryzują się zdefiniowanym składem chemicznym w puli ładunku zanieczyszczeń ich obciążających. Określony zakres odczynu (pH), stężeń zawiesin i koloidów, ekstraktu eterowego, związków i form biogennych azotu oraz fosforu, a także indywidualne pule ładunków ChZT czy BZT, to parametry decydujące o właściwościach i kierunkach oczyszczania. Współczesne osiągnięcia techniki w obszarze rozwiązań technologiczno-procesowych oczyszczania takiego medium są ogromne i z każdym kolejnym rokiem przysparzające nowej wiedzy teoretycznej i nowych technologii.