Ścieki technologiczne z wytwarzania tłuszczów zwierzęcych metodą mokrą charakteryzują się bardzo wysoką zawartością ładunków: ChZT, BZT, zawiesin ogółem, ekstraktu eterowego, białek, tłuszczów i wysoką temperaturą. Taki skład wymusza konieczność wielostopniowego oczyszczania. Technologia fizykochemicznego oczyszczania ścieków z produkcji tłuszczów zwierzęcych z zastosowaniem autorskiego rozwiązania flotacji została wdrożona na terenie Zakladu Produkcyjnego należącego do przedsiębiorstwa P.H.U. w Warlubiu.

Wytwarzanie substancji ochronnych i ozdobnych dla pokryć dachowych, a także nanoszenie tych substancji na sam materiał wiąże się z koniecznością zastosowania wody do oczyszczania powierzchni i urządzeń produkcyjnych. Wielostopniowa, fizykochemiczna oczyszczalnia ścieków powstających w procesie wytwarzania i nakładania materiałów powłokowych ochronnych i dekoracyjnych na pokrycia dachowe została wdrożona w Zakładzie Produkcyjnym IZOPOL S.A. w Trzemesznie.

Dyspersje pigmentowe należą do grupy najtrwalszych układów heterofazowych. W procesie oczyszczania zastosowano wielostopniowe układy redukcji ładunku zanieczyszczeń z końcowym głębokim utlenianiem. Technologię oczyszczania ścieków poprodukcyjnych zawierających trwałe dyspersje wdrożono w Zakładzie Produkcyjnym należącym do przedsiębiorstwa INCHEM S.C. w Łodzi.

Oczyszczanie ścieków technologicznych z wytwarzania chemii budowlanej wymaga zastosowania optymalnych reagentów, które umożliwią maksymalną redukcję ładunków zanieczyszczeń z jednoczesną, wysoką detoksykacją. Poniżej, w dokumentacji fotograficznej przedstawiono przykłady naszych wdrożeń w tej dziedzinie. Fizykochemiczna oczyszczalnia ścieków z produkcji chemii budowlanej - dla trzech zakładów grupy TERRA NOVA.

Ścieki technologiczne z wytwarzania chemii kosmetycznej zawierają bardzo wysokie ładunki: ChZT, BZT, detergentów i zawiesin ogółem. Taki skład wymusza konieczność wielostopniowego oczyszczania. Poniżej w dokumentacji fotograficznej przedstawiono opracowaną i wdrożoną w praktyce technologię oczyszczania ścieków o powyższym składzie. Zblokowana instalacja fizykochemicznego i biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych z wytwarzania chemii kosmetycznej wdrożona na terenie zakładu produkcyjnego należącego do przedsiębiorstwa Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich.

Znaczenie produktów technologii farmaceutycznych i chemii kosmetycznej jest nie do podważenia – bez ich udziału nasze, współczesne funkcjonowanie jest niemożliwe. Procesy produkcyjne prowadzące do uzyskanie cennych wyrobów farmaceutycznych oraz wyrobów chemii kosmetycznej związane są z wykorzystaniem wody w różnych operacjach i procesach jednostkowych jak również jej zanieczyszczeniem i generacją ścieków technologicznych. Z uwagi na skład chemiczny ładunku zanieczyszczeń takie strumienie odpadowe bezwzględnie należy poddać oczyszczaniu wstępnemu, przed skierowaniem do kanalizacji. Opracowana technologia oparta na metodzie głębokiego utleniania – na pierwszym stopniu wstępnego oczyszczania oraz na metodzie osadu czynnego – na drugim stopniu została wdrożona w systemie „pod klucz”, w formie instalacji, która w praktyce jest eksploatowana w trybie sekwencyjno-porcjowym. Szlamy powstające w etapach fizykochemicznej i biologicznej obróbki strumieni ściekowych kierowane są na ciśnieniowa prasę ramową.

Ścieki technologiczne powstające w procesach produkcyjnych mających na celu wytworzenie sprzętów gospodarstwa domowego zawierają wszystkie składniki pochodzące z obróbki powierzchni metalowych oraz tworzywowych. Opracowana i wdrożona przez nasz zespół technologia pozwala na pełną eliminacje tych zanieczyszczeń.Poniżej fizykochemiczna podczyszczalnia ścieków technologicznych z produkcji sprzętu gospodarstwa domowego zrealizowana dla Zakładu Produkcyjnego należącego do FagorMastercook S.A. we Wrocławiu.

Ścieki technologiczne z produkcji tłuszczów roślinnych charakteryzują się kwaśnym odczynem, wysoką zawartością ładunków ChZT, BZT, zawiesin ogółem, ekstraktu eterowego oraz fosforu ogółem pochodzącego z procesów rafinacji tłuszczów. Technologia fizykochemicznego oczyszczania ścieków z produkcji tłuszczów roślinnych metodą strąceniowo - flotacyjną (flotacja zdyspergowanym powietrzem wspomagana saturacją ciśnieniową) z wysoko zaawansowaną redukcją form fosforowych - wdrożona na terenie Zakładów Tłuszczowych w Warszawie.

Ścieki zawierające żywice polikondensacyjne uzyskiwane na bazie formaldehydu zawierają nie tylko bardzo wysokie ładunki zawiesin, ChZT i BZT, ale przede wszystkim wolny formaldehyd i nadmierne ilości azotu. Technologię wielostopniowego oczyszczania ścieków żywicznych zawierających formaldehyd wdrożono w Zakładzie Produkcyjnym należącym do Przedsiębiorstwa KRONOSPAN SZCZECINEK sp. z o.o. w Szczecinku.

Ścieki technologiczne z wytwarzania elektronicznych nośników informacji posiadają bogaty skład chemiczny z dominacją rozpuszczonych frakcji mineralnych. Oczyszczanie takich ścieków wymaga doboru specyficznych reagentów chemicznych oraz instalacji o szczególnych parametrach. Instalację fizykochemicznej oczyszczalni ścieków powstających z produkcji elektronicznych nośników pamięci wdrożono w Zakładzie Produkcyjnym należącym do przedsiębiorstwa TAKT Sp. z o.o. w Bolesławiu.

Usuwanie zanieczyszczeń mineralnych ze ścieków przemysłowych wymaga szczególnych warunków strącania chemicznego, koagulacji, koprecypitacji i flokulacji. Istotnym zagadnieniem technicznym jest również sposób prowadzenia separacji wydzielanych, zanieczyszczających faz mineralnych. Technologię oczyszczania ścieków zawierających wyżej wymienione zanieczyszczenia wdrożono w Zakładzie Produkcyjnym należącym do Przedsiębiorstwa EKOPŁYTA S.A. w Czarnkowie.

Oczyszczalnia ścieków technologicznych z produkcji spożywczej - z produkcji lodów, zlokalizowana na terenie Zakładu Produkcyjnego w Kotorydzu, należącego do przedsiębiorstwa ZIELONA BUDKA Sp. z o.o. Ścieki poprodukcyjne charakteryzujące się miedzy innymi podwyższoną zawartością: zawiesin organicznych, cukrów prostych i policukrów są oczyszczane na specjalnie skonstruowanym układzie biologicznym, opartym na metodzie osadu czynnego.

Produkcje farmaceutyczne najczęściej należą do grupy małotonażowych, opartych na specyficznych metodach wytwarzania i tym samym charakteryzujące się istotnym zróżnicowaniem składu oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń w ściekach technologicznych. Pełne oczyszczanie ścieków poprodukcyjnych powstających w zakładach chemicznych o takim profilu działalności najczęściej wymaga specjalnych technologii. Autonomiczne instalacje pełnego oczyszczania są z reguły dwustopniowe - złożone ze wstępnego stopnia fizykochemicznego oraz końcowego biologicznego. W zamieszczonej poniżej dokumentacji fotograficznej przedstawiono przykład oczyszczalni ścieków poprodukcyjnych wykonanej w systemie „pod klucz” dla Zakładu Produkcyjnego należącego do EMO-FARM Sp. z o.o. w Ksawerowie, należącego do korporacji Valeant Pharmaceuticals International Inc.

Produkcja poligraficzna jest związana z powstawaniem małotonażowych ilości odpadów ciekłych zawierających wysokie ładunki organiczne. Generacja tych strumieni jest głównie związana z rozpuszczalnikami organicznymi klasy alkoholi, które są znakomitymi środkami do oczyszczania urządzeń i powierzchni produkcyjnych. Zaprojektowane i wdrożone do praktyki autorskie rozwiązanie konfiguracyjne instalacji obejmuje centralny reaktor procesowy, w którym prowadzone jest zgazowanie ładunku organicznego za pomocą głębokiego utleniania układami reagentowymi według autorskich modyfikacji. Proponowana konfiguracja umożliwia prowadzenie wszystkich operacji i procesów jednostkowych, w tym również końcowych jak koagulacja, neutralizacja, strącanie chemiczne i flokulacja w jednej objętości procesowej. Powstające szlamy po etapach fizykochemicznej obróbki strumieni ciekłych kierowane są na ciśnieniową prasę komorową a filtrat do kanalizacji zakładowej.