Recykling energetyczny w przemyśle spożywczym

Jedną z podstawowych cech wyróżniających przemysł spożywczy na tle innych, jest relatywnie wysokie zapotrzebowanie na termoenergię w postaci ciepła lub chłodu. Każdy zakład korzysta z zewnętrznych lub własnych zasobów tego rodzaju energii, na potrzeby produkcyjne (produkcja ciepłej i/lub gorącej wody oraz pary) i w mniejszym, ale istotnym wymiarze, na potrzeby socjalne i dla zachowania czystości produkcji (wodne oczyszczanie urządzeń oraz powierzchni produkcyjnych). Zamykanie obiegów termoenergetycznych, z uwagi na konieczność zachowania specyficznych warunków higienicznych oraz sanitarnych, w tym w przemyśle, wymaga zaangażowania specjalnych technologii i niekonwencjonalnegopodejścia. Takim rozwiązaniem, jest na przykład, zastosowanie termowodów do odzysku energiicieplnej lub na potrzeby produkcji chłodu. Nasza oferta w zakresie rozwiązań szczegółowychobejmuje podane niżej opracowane technologie, z zaznaczeniem, że każdy przypadekposiada swoją specyfikę, która wpływa na ogólny bilans wymiany energii i ostatecznerozwiązanie techniczne.

1. Technologia termowodowego suszenia i stabilizacji surowców oraz produktów spożywczych

Jednym z głównych problemów przechowalnictwa surowców na potrzeby produkcji spożywczej jest wilgoć. Konsekwencją nadmiernej ilości wody w składowanych i przechowywanych materiałach organicznych produktach jest ich biochemiczne niszczenie, rozwój mikroflory i mikrofauny, nieodwracalne zmiany składu i w efekcie wymierne straty. Termowody można wykorzystać w formie pakietów do wymiany lub transportu energii cieplnej do lub z suszonych materiałów organicznych, zarówno surowców jak i gotowych produktów. Nasze rozwiązania, które oferujemy Państwu wymagają niewielkich nakładów finansowych, są bardzo mobilne w sferze eksploatacyjnej oraz niezawodne w czasie.

2. Technologie zamykania obiegów energii cieplnej na liniach produkcyjnych

Procesy produkcyjne w przemyśle spożywczym nierozerwalnie wiążą się ze zużyciem energii termicznej wykorzystywanej w formie ciepła lub chłodu. Koszty jednostkowe energii termicznej na potrzeby przemysłowe systematycznie rosną, stanowiąc coraz istotniejszą składową w finalnej cenie produktów. W każdym zakładzie produkcyjnym istnieją spore, często nierozpoznane i niezbilansowane zasoby własnej energii cieplnej, które można spożytkować. Na przykład, ciepło odprowadzane z gazami spalinowymi czy ciepło zrzucane ze ściekami, to w skali niejednego zakładu spożywczego ogromna ilość energii bezpowrotnie traconej. Przykładów, wynikających ze specyfiki poszczególnych branż spożywczych jest jeszcze więcej. Warunkiem skutecznego i zarazem ekonomicznego odzysku termoenergii z takich źródeł jest odpowiednio sprawna technologia i oczywiście jej cena, a także koszty eksploatacji takich układów. Te wszystkie trzy wymagania spełniają nasze rozwiązania, oparte na zastosowaniu unikalnych urządzeń jakimi są termowody, produkowane technologią wysokiej próżni. Przewaga tego rozwiązania nad tradycyjnymi układami do odzysku ciepła, polega na beznakładowej w sensie finansowym ich eksploatacji (nie wymagają jakiegokolwiek zewnętrznego wspomagania) oraz daje gwarancję zabezpieczenia linii produkcyjnych przed zanieczyszczeniem – są to układy hermetyczne i czyste, co jest niezmiernie ważne w produkcjach spożywczych.

3. Technologie solarnego wspomagania węzłów cieplnych na potrzeby produkcyjneoraz socjalno-bytowe 

Pozyskanie energii cieplnej z tradycyjnych źródeł wiąże się z ciągłymi nakładami finansowymi. Inne podejście do tego zagadnienia polega na budowie instalacji solarnych, wytwarzających samoistnie lub wydatnie wspomagających posiadane instalacje grzewcze, w sposób ciągły z odnawialnego i bezpłatnego źródła energii cieplnej jakim jest energia dobiegająca do nas ze słońca. Nasze rozwiązania, które oferujemy Państwu wymagają jedynie jednorazowych nakładów finansowych na budowę własnych instalacji solarnych, a pozyskanie energii cieplnej na własne potrzeby taką technologią jest beznakładowe w wymiarze kosztów własnych.

Dział energii odnawialnej