Podczyszczanie ścieków z utylizacji materiału pochodzenia zwierzęcego

Ścieki powstające w procesach utylizacji materiału pochodzenia zwierzęcego zawierają znaczne, nieskompensowane ilości związków azotu, zwłaszcza amonowego oraz azotynowego, a także związki siarki i często pewne ilości toksycznych związków organicznych.
Oferujemy technologię pozwalającą na skuteczne podczyszczanie ścieków powstających z kondensacji oparów z procesu destrukcji materiału zwierzęcego oraz ze ścieków popłucznych, celem ich przygotowania do dalszego biologicznego oczyszczania. Rozwiązanie pozwala na budowę podczyszczalni i jej kojarzenie z pracującymi już oczyszczalniami biologicznymi.

 


Budowa i wyposażenie

Oczyszczalnia zawiera układ do eliminacji azotu azotynowego oraz utleniania siarczków i związków siarki, a także do wydatnej redukcji azotu amonowego. Rozwiązanie pozwala na stabilizację i detoksykację strumienia technologicznego, co umożliwia jego dalsze biologiczne oczyszczanie.
Jedna z komór spełnia rolę zbiornika uśredniająco-stabilizacyjnego, a druga komory reakcyjnej.


Szczególne zalety

 

  • Pełna stabilizacja strumienia technologicznego, umożliwiająca pełne biologiczne oczyszczanie.
  • Eliminacja azotu azotynowego, siarkowodoru oraz toksycznych związków siarki.
  • Wydatna redukcja oraz stabilizacja azotu amonowego.

 

Zakres zastosowań

Rozwiązanie przeznaczone jest dla zakładów utylizujących odpady poubojowe oraz z przetwarzania materiału pochodzenia zwierzęcego.

Rys. 1. Uproszczony schemat technologiczny instalacji

Dział wody i ścieków