Oczyszczanie ścieków przemysłowych

Dla potrzeb weryfikacji wyników badań ze skali laboratoryjnej oraz usprawnienie procesów wdrażania opracowanych metod oczyszczania ścieków skonstruowano paletę doświadczalną, za pomocą której przed budową instalacji przemysłowych wykonywane są testy na strumieniach wytwarzanych bezpośrednio u źródła.

Produkcja wyrobów z aluminium generuje strumienie ścieków technologicznych o specyficznym składzie oraz istotnym zróżnicowaniu objętościowym. Proces technologiczny oczyszczania winien być oparty na zintegrowanym kojarzeniu strumieni w takich relacjach objętościowych oraz ładunkowych aby możliwa była maksymalna redukcja przede wszystkim ekstraktu eterowego oraz toksycznych składników śladowych.

Opracowano fizykochemiczne i procesowe podstawy technologii oraz wdrożono w docelowej skali instalację pozwalającą na niezależne i/lub zintegrowane podczyszczanie z zastosowaniem między innymi koagulacji, strącania chemicznego, a także głębokiego utleniania.Proces redukcji ładunku jest tak prowadzony aby mieszana objętość ścieków podczyszczonych nie zawierała formaldehydu, a relacje ChZT(BZT)/N/P były optymalne dla końcowego oczyszczania metodami biologicznymi. Istotą opracowanej metody jest również pełna detoksykacja i możliwość regulacji ładunkowej na wlocie i wylocie instalacji strumieni ścieków z dwóch różnych źródeł ich generowania: lakierni płyt MDF oraz zespołu prasy CPS. Wybudowaną instalację przedstawia poniższa dokumentacja fotograficzna obejmująca wybrane węzły procesowe.

Pochodną produkcji wyrobów cukierniczych są ścieki technologiczne o bardzo wysokim i zróżnicowanym stężeniu ładunków organicznych oraz wysokiej zawartości form azotowych, a także ekstraktu eterowego. Ścieki o takim składzie  charakteryzują się tendencję do przebiegu samorzutnych reakcji biochemicznych i chemicznych pomiędzy składnikami puli ładunku, co implikuje zastosowanie specyficznych metod obróbki.

Przemysłowe przetwarzanie owoców i warzyw wymaga znaczących objętości wody technologicznej na poszczególnych etapach przygotowania i obróbki surowca. W zależności od rodzaju przetwarzanego materiału całkowite zużycie wody na poszczególne przetwórcze operacje i procesy jednostkowe jest różne a generowane ścieki charakteryzują się specyficzną strukturą ładunku będącego pochodną składu wyjściowego wsadu.

Trudność oczyszczania ścieków technologicznych z sektorów przemysłowych przetwórstwa owocowo-warzywnego polega na istotnej zmienności surowcowej i okresowości procesów przetwórczych, co implikuje określone oraz istotnie zmienne warunki wyjściowe w wymiarze procesowym fizykochemicznego podczyszczania, a także końcowego oczyszczania metodami biologicznymi. Takie warunki wyjściowe wymuszają konieczność opracowania technologii ściśle dopasowanej do specyfiki produkcyjnej zakładu przetwórczego.

 

Ścieki technologiczne generowane w różnych sektorach przemysłu przetwarstwa owoców i warzyw charakteryzują się przede wszystkim wysokimi ładunkami chemicznego oraz biochemicznego zapotrzebowania na tlen, zawiesin oraz właściwościami redukującymi o obniżającym się poziomie parametru rH podczas ich przetrzymywania.

Produkcja spożywcza często wiąże się z szerokim asortymentem wytwarzanych finalnych wyrobów, co skutkuje istotnym zróżnicowaniem oraz zmiennością składu ścieków technologicznych. Fizykochemiczna podczyszczalnia ścieków technologicznych wytwarzanych przy produkcji jogurtów, masła i miksów została wdrożona na terenie Zakładu Produkcyjnego należącego do przedsiębiorstwa P.H.U. JAGR w Warlubiu.

Jednym z zasadniczych etapów oczyszczania tłuszczów roślinnych jest usuwanie wolnych kwasów tłuszczowych na drodze ich strącania do postaci nierozpuszczalnych mydeł. Powstające w ten sposób odpady w warunkach silnie kwaśnego środowiska i wysokiej temperatury poddaje się na autonomiczej instalacji przekształcaniu w wolne kwasy tłuszczowe. Instalację wytwarzania wolnych kwasów tłuszczowych z mydeł sodowych wybudowano dla Zakładów Tłuszczowych KRUSZWICA S.A. w Kruszwicy, co zilustrowano poniższą dokumentacją fotograficzną.

Ścieki pofarbiarskie w ładunku zanieczyszczeń zawierają mieszaninę składników farb macierzystych oraz detergenty stosowane do wodnego oczyszczania urządzeń przygotowujących i nanoszących farby. Oczyszczanie takich ścieków wymaga zastosowania złożonych operacji i procesów jednostkowych zarówno na fizykochemicznym jak i biologicznym stopniu. Poniżej wdrożony zespół instalacji fizykochemicznej i biologicznej oczyszczalni ścieków technologicznych z produkcji ozdobnych i ochronnych oklein do wyrobów z drewna na terenie Zakładu Produkcyjnego IMPRESS DECOR w Ełku.

Substancje powłokowe stosowane do celów dekoracyjnych, ozdobnych i zabezpieczających są z fizykochemicznego punktu widzenia układami polidyspersyjnymi, o kreślonej w czasie trwałości. Ścieki z procesów przygotowania i nanoszenia substancji powłokowych pochodzą głównie z wodnego oczyszczania powierzchni i urządzeń produkcyjnych. Opracowano metodę wielostopniowego, fizykochemicznego podczyszczania ścieków z takich procesów technologicznych. Istota metody opiera się na zastosowaniu etapowej koagulacji połączonej z głęboką koprecypitacją na wstępnych etapach obróbki strumieni oraz końcowego doczyszczania metodą wysokosprawnego głębokiego utleniania. Przykład takiej instalacji wykonanej w systemie „pod klucz” zamieszczono na poniższej dokumentacji fotograficznej. Przedmiotową instalację wykonano na zlecenie Zakładu Produkcyjnego należącego do przedsiębiorstwa CEMBRIT S.A.

Ścieki technologiczne z kompleksowej produkcji akumulatorów charakteryzują się najczęściej kwaśnym odczynem, znaczącą zawartością zawiesin, oksyanionów oraz metali ciężkich stanowiących podstawowy składnik mas chemicznych ogniw elektrycznych. W poniższej dokumentacji fotograficznej zamieszczono przykład instalacji oraz opracowanej i wdrożonej technologii oczyszczania ścieków poprodukcyjnych sprzężonej z odzyskiem metali ciężkich, którą opracowano w systemie „pod klucz” dla Zakładu Produkcyjnego Jenox Akumulatory Sp. z o.o. w Chodzieży.

Wodne oczyszczanie pojemników na produkty chemiczne i spożywcze wiąże się z powstawaniem ścieków o bardzo zróżnicowanym składzie chemicznym. Dodatkowo ścieki z takich procesów oczyszczania charakteryzują się istotnym zróżnicowanie ładunków w czasie ich powstawania. Dla dwóch oddziałów grupy BRENNTAG (BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. Oddział w Zgierzu oraz BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. Oddział w Kędzierzynie Koźlu) wybudowano instalacje "pod klucz", na których wdrożono autorską technologię fizykochemicznego, wielostopniowego oczyszczania ścieków z mycia pojemników na produkty chemiczne i spożywcze.

Produkcja wysokonapięciowych przewodów elektrycznych nierozerwalnie wiąże się z powstawaniem ścieków zawierających podwyższone ładunki ChZT i BZT, pochodzące z wodnego chłodzenia otulin polimerowych. Metoda oczyszczania ścieków z takiej produkcji opiera się na zastosowaniu między innymi głębokiego utleniania. Technologia oczyszczania przedmiotowych ścieków została wdrożona w Zakładzie Produkcyjnym w Bydgoszczy należącym do grupy Tele-Fonika Kable sp. z o.o. S.K.A.

Technologia oczyszczania ścieków z produkcji mokrej chemii budowlanej opiera się na zastosowaniu dwustopniowego chemicznego podczyszczania z wykorzystaniem głębokiego utleniania oraz końcowego biologicznego stopnia opartego na metodzie osadu czynnego. Przedmiotowa, zintegrowana metoda została wdrożona w Zakładzie Produkcyjnym Stąporków w Starej Górze należącym do koncernu HENKEL POLSKA Sp. z o.o.

Ścieki technologiczne powstające w procesach wytwarzania lakierów do powierzchni drewnianych zawierają z reguły te same składniki co lakiery bazowe tylko w wielokrotnym rozcieńczeniu. Dodatkowo mogą zawierać substancje powierzchniowo czynne stosowane do oczyszczania urządzeń i powierzchni produkcyjnych. Technologię fizykochemicznego, wielostopniowego oczyszczania ścieków polakierniczych wdrożono w Zakładzie Produkcyjnym należącym do KRONOSPAN Sp. z o.o. w Szczecinku.

Dwustopniowa technologia oczyszczania ścieków poprodukcyjnych z wytwarzania tłuszczów roślinnych, wdrożona na terenie Zakładów Tłuszczowych KRUSZWICA S.A. w Kruszwicy. Na pierwszym stopniu podczyszczania prowadzona jest separacja faz tłuszczowych (glicerydów i wolnych kwasów tłuszczowych) wspomagana flotacją, a na drugim chemiczne oczyszczanie wspomagane flotacją autorskiego rozwiązania.

Ścieki technologiczne z wytwarzania tłuszczów zwierzęcych metodą mokrą charakteryzują się bardzo wysoką zawartością ładunków: ChZT, BZT, zawiesin ogółem, ekstraktu eterowego, białek, tłuszczów i wysoką temperaturą. Taki skład wymusza konieczność wielostopniowego oczyszczania. Technologia fizykochemicznego oczyszczania ścieków z produkcji tłuszczów zwierzęcych z zastosowaniem autorskiego rozwiązania flotacji została wdrożona na terenie Zakladu Produkcyjnego należącego do przedsiębiorstwa P.H.U. w Warlubiu.

Wytwarzanie substancji ochronnych i ozdobnych dla pokryć dachowych, a także nanoszenie tych substancji na sam materiał wiąże się z koniecznością zastosowania wody do oczyszczania powierzchni i urządzeń produkcyjnych. Wielostopniowa, fizykochemiczna oczyszczalnia ścieków powstających w procesie wytwarzania i nakładania materiałów powłokowych ochronnych i dekoracyjnych na pokrycia dachowe została wdrożona w Zakładzie Produkcyjnym IZOPOL S.A. w Trzemesznie.

Dyspersje pigmentowe należą do grupy najtrwalszych układów heterofazowych. W procesie oczyszczania zastosowano wielostopniowe układy redukcji ładunku zanieczyszczeń z końcowym głębokim utlenianiem. Technologię oczyszczania ścieków poprodukcyjnych zawierających trwałe dyspersje wdrożono w Zakładzie Produkcyjnym należącym do przedsiębiorstwa INCHEM S.C. w Łodzi.

Oczyszczanie ścieków technologicznych z wytwarzania chemii budowlanej wymaga zastosowania optymalnych reagentów, które umożliwią maksymalną redukcję ładunków zanieczyszczeń z jednoczesną, wysoką detoksykacją. Poniżej, w dokumentacji fotograficznej przedstawiono przykłady naszych wdrożeń w tej dziedzinie. Fizykochemiczna oczyszczalnia ścieków z produkcji chemii budowlanej - dla trzech zakładów grupy TERRA NOVA.

Ścieki technologiczne z wytwarzania chemii kosmetycznej zawierają bardzo wysokie ładunki: ChZT, BZT, detergentów i zawiesin ogółem. Taki skład wymusza konieczność wielostopniowego oczyszczania. Poniżej w dokumentacji fotograficznej przedstawiono opracowaną i wdrożoną w praktyce technologię oczyszczania ścieków o powyższym składzie. Zblokowana instalacja fizykochemicznego i biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych z wytwarzania chemii kosmetycznej wdrożona na terenie zakładu produkcyjnego należącego do przedsiębiorstwa Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich.

Ścieki technologiczne powstające w procesach produkcyjnych mających na celu wytworzenie sprzętów gospodarstwa domowego zawierają wszystkie składniki pochodzące z obróbki powierzchni metalowych oraz tworzywowych. Opracowana i wdrożona przez nasz zespół technologia pozwala na pełną eliminacje tych zanieczyszczeń.Poniżej fizykochemiczna podczyszczalnia ścieków technologicznych z produkcji sprzętu gospodarstwa domowego zrealizowana dla Zakładu Produkcyjnego należącego do FagorMastercook S.A. we Wrocławiu.

Ścieki technologiczne z produkcji tłuszczów roślinnych charakteryzują się kwaśnym odczynem, wysoką zawartością ładunków ChZT, BZT, zawiesin ogółem, ekstraktu eterowego oraz fosforu ogółem pochodzącego z procesów rafinacji tłuszczów. Technologia fizykochemicznego oczyszczania ścieków z produkcji tłuszczów roślinnych metodą strąceniowo - flotacyjną (flotacja zdyspergowanym powietrzem wspomagana saturacją ciśnieniową) z wysoko zaawansowaną redukcją form fosforowych - wdrożona na terenie Zakładów Tłuszczowych w Warszawie.

Ścieki zawierające żywice polikondensacyjne uzyskiwane na bazie formaldehydu zawierają nie tylko bardzo wysokie ładunki zawiesin, ChZT i BZT, ale przede wszystkim wolny formaldehyd i nadmierne ilości azotu. Technologię wielostopniowego oczyszczania ścieków żywicznych zawierających formaldehyd wdrożono w Zakładzie Produkcyjnym należącym do Przedsiębiorstwa KRONOSPAN SZCZECINEK sp. z o.o. w Szczecinku.

Ścieki technologiczne z wytwarzania elektronicznych nośników informacji posiadają bogaty skład chemiczny z dominacją rozpuszczonych frakcji mineralnych. Oczyszczanie takich ścieków wymaga doboru specyficznych reagentów chemicznych oraz instalacji o szczególnych parametrach. Instalację fizykochemicznej oczyszczalni ścieków powstających z produkcji elektronicznych nośników pamięci wdrożono w Zakładzie Produkcyjnym należącym do przedsiębiorstwa TAKT Sp. z o.o. w Bolesławiu.

Usuwanie zanieczyszczeń mineralnych ze ścieków przemysłowych wymaga szczególnych warunków strącania chemicznego, koagulacji, koprecypitacji i flokulacji. Istotnym zagadnieniem technicznym jest również sposób prowadzenia separacji wydzielanych, zanieczyszczających faz mineralnych. Technologię oczyszczania ścieków zawierających wyżej wymienione zanieczyszczenia wdrożono w Zakładzie Produkcyjnym należącym do Przedsiębiorstwa EKOPŁYTA S.A. w Czarnkowie.

Oczyszczalnia ścieków technologicznych z produkcji spożywczej - z produkcji lodów, zlokalizowana na terenie Zakładu Produkcyjnego w Kotorydzu, należącego do przedsiębiorstwa ZIELONA BUDKA Sp. z o.o. Ścieki poprodukcyjne charakteryzujące się miedzy innymi podwyższoną zawartością: zawiesin organicznych, cukrów prostych i policukrów są oczyszczane na specjalnie skonstruowanym układzie biologicznym, opartym na metodzie osadu czynnego.

Produkcje farmaceutyczne najczęściej należą do grupy małotonażowych, opartych na specyficznych metodach wytwarzania i tym samym charakteryzujące się istotnym zróżnicowaniem składu oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń w ściekach technologicznych. Pełne oczyszczanie ścieków poprodukcyjnych powstających w zakładach chemicznych o takim profilu działalności najczęściej wymaga specjalnych technologii. Autonomiczne instalacje pełnego oczyszczania są z reguły dwustopniowe - złożone ze wstępnego stopnia fizykochemicznego oraz końcowego biologicznego. W zamieszczonej poniżej dokumentacji fotograficznej przedstawiono przykład oczyszczalni ścieków poprodukcyjnych wykonanej w systemie „pod klucz” dla Zakładu Produkcyjnego należącego do EMO-FARM Sp. z o.o. w Ksawerowie, należącego do korporacji Valeant Pharmaceuticals International Inc.

Eliminacja oleo i/lub petropochodnych – zarówno indywidualnych związków jak i substancji ze ścieków przemysłowych w konwencjonalnych rozwiązaniach jest operacją wstępną, której sprawność może posiadać istotny wpływ na kolejne etapy czy fazy fizykochemicznego lub biologicznego oczyszczania. Znane z praktyki rozwiązania techniczne charakteryzują się różną skutecznością separacji. W doborze odpowiedniej konfiguracji separatorów, w naszej praktyce opieramy się na wynikach eksperymentalnych uzyskiwanych na pilotażowym zespole testacyjnym.

Zasadniczy kierunek naszej działalności gospodarczej w dziedzinie oczyszczania ścieków przemysłowych opiera się na własnych, innowacyjnych rozwiązaniach technicznych, technologicznych oraz procesowych. Ścieki przemysłowe są specyficzną sferą w aspekcie indywidualnego składu i fizykochemicznych cech, które są determinowane charakterem technologii wytwarzania finalnych produktów oraz kategorią stosowanych zasadniczych surowców oraz reagentów wspomagających, uszlachetniających itd. Każdy zlecany do naszego przedsiębiorstwa przypadek analizujemy indywidualnie na etapie badań podstawowych i w kolejnej fazie badawczej, dodatkowo rozpoznajemy procesowo w skali ułamkowo technicznej.

Nasza firma specjalizuje się w oczyszczaniu ścieków przemysłowych, oferując zaawansowane technologie dedykowane przedsiębiorstwom działającym w różnych dziedzinach przemysłu – spożywczym, metalurgicznym, drzewnym, tworzyw sztucznych i wielu innych. Wszystkie rozwiązania zostały wykonane z dbałością o każdy detal, w związku z czym nie tylko działają niezawodnie przez wiele lat, ale również są bardzo skuteczne w usuwaniu z wody zanieczyszczeń i przystosowywaniu jej do wykorzystania, np. w procesach technologicznych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów tworzymy mechanizmy bezobsługowe, w których łatwo jest ustalić zakres pracy i w których kontrolowanie tych procesów jest bezproblemowe. Dzięki inwestycji w nasze rozwiązania, oczyszczanie ścieków przemysłowych stanie się dużo bardziej efektywne, a procesy technologiczne przeprowadzane w firmie zostaną odpowiednio zoptymalizowane. Urządzenia umożliwiają zestalanie osadów i są w pełni bezpieczne dla środowiska naturalnego. Umożliwiają skuteczne usuwanie różnego rodzaju zanieczyszczeń przemysłowych, takich jak farby, emulsje, kleje, zanieczyszczenie mechaniczne, środki odtłuszczające, półprodukty spożywcze i wiele innych.

Nasze systemy oczyszczania ścieków przemysłowych wyróżnia między innymi:

  • niewielki koszt inwestycji i eksploatacji,
  • niewiele miejsca przeznaczonego na zabudowę,
  • w pełni zautomatyzowane przeprowadzanie procesu,
  • łatwa kontrola procesów, możliwość rozbudowy systemu w późniejszym czasie,
  • wysoka skuteczność w usuwaniu zanieczyszczeń,
  • możliwość dostosowania pracy oczyszczalni do zmian dokonywanych w procesach technologicznych,
  • możliwość umiejscowienia obiektu w pobliżu produkcji.

 

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszymi pracownikami, którzy dzięki doświadczeniu oraz wysokim kwalifikacjom, będą w stanie znaleźć odpowiednie rozwiązanie, dostosowane do indywidualnych potrzeb. Zajmujemy się kompleksową obsługą Klientów – wykonując projekty, a także montując i uruchamiając system, który pozwoli na skuteczne oczyszczanie ścieków przemysłowych. Wszystkie rozwiązania są zgodne z polskimi i europejskimi normami.