Technologia oczyszczania ścieków z przygotowania i nanoszenia materiałów powłokowych – CEMBRIT PRODUCTION S.A.

Substancje powłokowe stosowane do celów dekoracyjnych, ozdobnych i zabezpieczających są z fizykochemicznego punktu widzenia układami polidyspersyjnymi, o kreślonej w czasie trwałości. Ścieki z procesów przygotowania i nanoszenia substancji powłokowych pochodzą głównie z wodnego oczyszczania powierzchni i urządzeń produkcyjnych. Opracowano metodę wielostopniowego, fizykochemicznego podczyszczania ścieków z takich procesów technologicznych. Istota metody opiera się na zastosowaniu etapowej koagulacji połączonej z głęboką koprecypitacją na wstępnych etapach obróbki strumieni oraz końcowego doczyszczania metodą wysokosprawnego głębokiego utleniania. Przykład takiej instalacji wykonanej w systemie „pod klucz” zamieszczono na poniższej dokumentacji fotograficznej. Przedmiotową instalację wykonano na zlecenie Zakładu Produkcyjnego należącego do przedsiębiorstwa CEMBRIT S.A.

Realizacje