Nowe sposoby odprowadzania wód deszczowych. Poradnik.

Autor: W. Geiger, H. Dreiseitl


Coraz większego znaczenia nabiera obecnie przekonanie, że z wielu ważnych przyczyn zasada szybkiego odprowadzania wód deszczowych przez systemy kanalizacji powinna zostać zweryfikowana i że obranie innej drogi staje się koniecznością. Głównym celem jest więc doprowadzenie do tego, aby możliwie jak najwięcej wody deszczowej zatrzymać w gruncie.

Dotkliwą lukę w literaturze specjalistycznej wypełnia ten poradnik, opracowany przez wybitnych specjalistów, w oparciu o wiedzę poszerzoną doświadczeniami z praktyki. Bogaty zbiór ilustracji pokazuje harmonijne połączenie urządzeń inżynierskich z urodą krajobrazu i może być zarówno potwierdzeniem możliwości, jak i inspiracją do indywidualnych poszukiwań twórczych.


Poradnik ten adresowany jest do inżynierów sanitarnych, architektów, architektów zieleni, drogowców, specjalistów ochrony wód oraz kształtowania krajobrazu. Dla fachowców zatrudnionych w organach administracyjnych, samorządowych i kontrolnych książka ta będzie cennym materiałem pomocniczym.

 1. RETENCJA WÓD DESZCZOWYCH - KONIECZNOŚĆ O WIELOLETNIEJ TRADYCJI
  • Wpływ umocnienia powierzchni na gospodarowanie wodą deszczową
  • Powódź na obszarach zamieszkałych jako następstwo urbanizacji
  • Wzajemne oddziaływanie procesów technologicznych przy odwadnianiu
  • Kierunki rozwiązań
 2. WODA DESZCZOWA - ELEMENT KSZTAŁTOWANIA MIASTA I JEGO ODDZIAŁYWANIE
  • Elementy kształtowania według wzorów wziętych z natury
  • Oddziaływanie na samopoczucie człowieka
 3. PODSTAWY I ZAŁOŻENIA PLANISTYCZNE
  • Grunt i woda
  • System trójfazowy: grunt-woda-powietrze
  • Ruch wody w gruncie
  • Podstawa wymiarowania hydraulicznego
  • Opad obliczeniowy oraz uporządkowane szeregi ombrometryczne
  • Ustalenie spływu z małych zlewni za pomocą współczynników spływu
  • Wymiarowanie przewodów dopływowych i odpływowych
  • Podstawowa zasada wymiarowania instalacji do rozsączania wody w gruncie
  • Obieg w gruncie substancji szkodliwych
  • Grunt jako filtr, bufor i przetwarzacz
  • Warunki gruntowe w miastach
  • Wskazówki do projektowania instalacji do rozsączania wody w gruncie
  • Propozycje doboru materiałów
  • Dachy
  • Drogi i place
  • Ulice
  • Ulice i ich porównywalność
 4. INSTALACJE DO WSIĄKANIA WÓD DESZCZOWYCH W GRUNT
  • Możliwości realizacji technicznej
  • Wsiąkanie bez retencji
  • Wsiąkanie powierzchniowe
  • Wsiąkanie z gromadzeniem wody na powierzchni terenu
  • Wsiąkanie w nieckach
  • Wsiąkanie w zbiornikach
  • Wsiąkanie z gromadzeniem wody pod ziemią
  • Wsiąkanie w studniach chłonnych
  • Wsiąkanie przez rury drenarskie
  • Główne możliwości kombinacji
  • Wsiąkanie z pojemnością retencyjną
  • Kombinowane wsiąkanie w nieckach, rurach i rowach chłonnych
 5. URZĄDZENIA DO ZAMIERZONEJ RETENCJI WÓD DESZCZOWYCH
  • Techniczne możliwości wykonania
  • Urządzenia działające i nie działające oczyszczająco
  • Niecka filtracyjna
  • Zbiornik retencyjno-filtracyjny
  • Dach z podpietrzeniem i dach zazieleniony
  • Zbiornik retencyjny wód deszczowych
 6. URZĄDZENIA DO ZORGANIZOWANEGO PODCZYSZCZANIA WODY DESZCZOWEJ
  • Konieczność podczyszczania
  • Możliwości podczyszczania
  • Studnia osadowa
  • Studnia chłonna z osadnikiem o obniżonym dnie
  • Worek filtracyjny z geowłókniny dla studni chłonnych
  • Oddzielacz lekkich płynów
  • Oddzielacz wirowy (fluidalny)
  • Osadnik wód deszczowych
  • Staw sedymentacyjny
  • Pasaż roślinny
 7. URZĄDZENIA DO WYKORZYSTANIA WÓD DESZCZOWYCH
  • Możliwości wykorzystania wód deszczowych
  • Wykorzystanie wody deszczowej dla potrzeb prywatnych i komunalnych
  • Urządzenia do wykorzystania wody dla potrzeb prywatnych
  • Urządzenia do wykorzystania wody dla potrzeb komunalnych i przemysłowych
 8. PRZYKŁADY WYKONANIA ROZWIĄZAŃ ZESPOLONYCH
  • Wsiąkanie wód opadowych w grunt i bezpośrednie wprowadzenie do wód powierzchniowych
  • Infiltracja i podwyższenie niskich stanów wód
  • Zachowanie naturalnego spływu wód deszczowych
  • Wsiąkanie i wykorzystanie wody deszczowej
  • Wsiąkanie i retencja na zielonych dachach
  • Wsiąkanie na obszarze przemysłowym
  • Asfalt porowaty do tłumienia spływu wód deszczowych
  • Gromadzenie spływających wód deszczowych w podbudowie porowatych nawierzchni przy dużych spadkach
  • Sieciowy układ podziemnych rurociągów i rowów chłonnych jako uzupełnienie kanalizacji ogólnospławnej
  • Wsiąkanie wód deszczowych w celu nawodnienia
 9. KONSERWACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI
  • Założenia w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji
  • Środki zapobiegawcze na budowie
  • Środki bezpieczeństwa lub awarii
  • Bezpieczeństwo przy urządzeniach otwartych
  • Zabiegi konserwacyjne utrzymanie w dobrym stanie i odnawianie
  • Niezbędne zabiegi konserwacyjne
  • Eksploatacja zimą
  • Środki przeciw samouszczelnieniu
  • Instrukcja eksploatacji
  • Modele eksploatacji
  • Użytkownik indywidualny
  • Wspólnota dla użytkowania lub odwadniania
  • Zakład komunalny
  • Eksploatacja przez przedsiębiorstwo prywatne
  • Współodpowiedzialność obywateli
  • Kontrola ze strony organu nadzorującego
 10. PRZEPISY PRAWNE, MOŻLIWOŚCI PROMOCJI
  • Prawo wodne
  • Prawo urbanistyczne
  • Możliwości promocji

Zamów teraz