Zaawansowane metody oczyszczania ścieków

Autor: J. Bever, A. Stein, H. Teichmann


Wysokie wymagania co do stopnia oczyszczania ścieków, zwłaszcza w zakresie eliminacji azotu i fosforu, mają daleko idące konsekwencje dla budowy i eksploatacji oczyszczalni i prowadzą do szybko rosnącego postępu technologicznego, zwłaszcza w zakresie technik procesowych. Komisje eksperckie ATV, jak również odpowiednie grupy robocze tej organizacji, wnoszą na bieżąco swój wkład do postępu w postaci sprawozdań oraz arkuszy roboczych i instruktażowych. Wszystkie te, sprawdzone w praktyce i najbardziej aktualne informacje, zostały zebrane w tej książce.

Znana pod oryginalnym tytułem Weitergehende Abwasserreininung, książka ta znalazła wielkie uznanie w świecie fachowców, skłaniając autorów i wydawców do opracowania nowych wydań.Przetłumaczone na język polski trzecie wydanie niemieckie jest całkowicie poprawione i uzupełnione, uwzględniając aktualny stan wiedzy oraz stały postęp technologiczny.

 1. PODSTAWY PRAWA WODNEGO
 2. OGÓLNE PODSTAWY BIOLOGICZNYCH METOD OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
  • Tlenowe procesy przemiany materii
  • Beztlenowe procesy przemiany materii
  • Mechanizm i kinetyka enzymów w biologicznym oczyszczaniu ścieków
 3. TECHNOLOGICZNE ASPEKTY METOD OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
  1. Metoda osadu czynnego
   • Typy reaktorów
   • Modyfikacje technologiczne
   • Istotne czynniki w metodzie osadu czynnego
  2. Metody ze złożem stałym i metody kombinowane
   • Złoża biologiczne
   • Złoża zanurzane
   • Stałe złoża zanurzane
   • Metody kombinowane
   • Filtry biologiczne i złoża fluidalne
 4. PODSTAWY NITRYFIKACJI
  • Mikrobiologiczne podstawy eliminacji azotu
  • Wpływ czynników hamujących
  • Maksymalna prędkość rozwoju nitryfikantów
  • Granice nitryfikacji
 5. PODSTAWY I METODY DENITRYFIKACJI
  • Warunki dla denitryfikacji
  • Oddychanie tlenem związanym w azotach
  • Czynniki oddziałujące na denitryfikację
  • Nitryfikacja i denitryfikacja w oczyszczalniach wielostopniowych
  • Pomiary, sterowanie i regulacja przy eliminacji azotu wraz z przykładami z praktyki
 6. WYMIAROWANIE JEDNOSTOPNIOWYCH OCZYSZCZALNI Z OSADEM CZYNNYM DO NITRYFIKACJI I DENITRYFIKACJI WG ATV-A131
 7. INNE METODY WYMIAROWANIA OCZYSZCZALNI Z OSADEM CZYNNYM DO ELIMINACJI AZOTU
  • Wymiarowanie wg KAYSERA
  • Wymiarowanie wg uczelni wyższych
  • Wymiarowanie oczyszczalni z osadem czynnym do eliminacji azotu za pomocą dynamicznego programu symulacyjnego
 8. WYMIAROWANIE ZŁÓŻ SPŁUKIWANYCH I ZANURZANYCH DO ELIMINACJI AZOTU
  • Dopuszczalne jednostkowe obciążenie masą organiczną powierzchni i objętości
  • Wymiarowanie złóż spłukiwanych wg ATV-A135
  • Alternatywne wymiarowanie wg WOLFA
  • Przykłady wymiarowania złóż spłukiwanych
  • Stężenie azotu amonowego w odpływie
  • Denitryfikacja w oczyszczalniach ze złożem spłukiwanym
  • Denitryfikacja na wstępnych złożach spłukiwanych z wtórnymi urządzeniami nitryfikującymi
  • Wymiarowanie złóż zanurzanych wg ATV-A135
  • Wymiarowanie złóż zanurzanych wg WOLFA
  • Denitryfikacja w oczyszczalniach ze złożami zanurzanymi
 9. OCZYSZCZALNIE DWUSTOPNIOWE
  • Wymiarowanie oczyszczalni z dwustopniowym osadem czynnym
  • Wymiarowanie pierwszego i drugiego stopnia w układzie konwencjonalnym
  • Wymiarowanie kombinowanego układu technologicznego: złoże spłukiwane - osad czynny
  • Wymiarowanie kombinowanego układu technologicznego: osad czynny - złoże spłukiwane wzgl. zanurzane oraz złoże spłukiwane - złoże spłukiwane
  • Przystosowanie dwustopniowych oczyszczalni do eliminacji azotu
 10. DODATKOWE ZABIEGI ULEPSZAJĄCE SKŁAD ŚCIEKÓW
  • Wpływ piaskownika napowietrzanego
  • Wpływ wstępnej sedymentacji
  • Wstępne zakwaszenie
  • Dodatek zewnętrznych źródeł węgla
 11. PODSTAWY I METODY TECHNOLOGICZNE ELIMINACJI FOSFORU NA DRODZE CHEMICZNO-FIZYCZNEJ
  • Chemiczne i fizyczne metody strącania fosforu
  • Koagulanty
  • Pomiary, sterowanie i regulacja przy strącaniu chemicznym
 12. WYMIAROWANIE URZĄDZEŃ DO ELIMINACJI FOSFORU PRZEZ STRĄCANIE
  • Obliczanie potrzebnej ilości koagulantów
  • Wpływ strącania na zawartość metali i soli w odpływie ścieków
  • Wpływ strącania na pojemność kwasową
  • Wpływ strącania na osad
  • Wpływ strącania na nitryfikację
  • Przykłady wymiarowania
 13. BIOLOGICZNE PODSTAWY ELIMINACJI FOSFORU
  • Technologiczne metody biologicznej eliminacji fosforu
  • Metody na głównym strumieniu ścieków
   • metoda BARDENPHO
   • metoda A/0
   • metoda PHOREEDOX
   • metoda UCT
   • metoda EASC
   • metoda ISAH
   • metoda CPSC
  • Metoda na bocznym strumieniu ścieków
   • metoda PHOSTIP
   • metoda CISAH
 14. PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI Z OSADEM CZYNNYM DO BIOLOGICZNEGO USUWANIA FOSFORU
  • Osiągalny zakres usuwania fosforu
  • Wymiarowanie i eksploatacja wg ATV-M208
  • Przykład wymiarowania wg MEIERA
 15. WYMIAROWANIE OSADNIKÓW WTÓRNYCH
  • Osadniki wtórne po komorach z osadem czynnym
  • Osadniki wtórne po złożach biologicznych
 16. FILTRACJA
  • Zastosowanie filtracji przy oczyszczaniu ścieków
  • Wielkości oddziałujące na proces filtracji
  • Sprawność oczyszczania systemów filtracyjnych
  • Kryteria wymiarowania filtrów objętościowych

Zamów teraz