Regeneracja studni

Autor: G. Houben, C. Treskatis


Nasze wieloletnie doświadczenie i obserwacja potrzeb związanych z uzdatnianiem wody oraz rosnącą tendencją do racjonalnego i nowoczesnego odnawiania, a także eksploatacji studni głębinowych, przyczyniły się do pierwszego polskiego wydania niniejszej pozycji. Po ukazaniu się niemieckiego wydania w maju 2003 roku, uznaliśmy, że wskazany jest polski jej przekład i udostępnienie specjalistom zajmujących się problematyką związanej z budową oraz eksploatacją studni.

Autorzy tej pozycji, stworzyli swoisty pomost pomiędzy konwencjonalnym podejściem do zagadnień regeneracji, renowacji i rewitalizacji, a najnowszymi osiągnięciami z zakresu techniki oraz wiedzy teoretycznej. Prezentowane zagadnienia techniczne poparte są bogatym materiałem doświadczalnym, co dodatkowo podwyższa wartość tej pozycji dla praktyki.Mamy nadzieję, że kierowana do Państwa pozycja będzie przydatna w rozwiązywaniu zadań projektowych, wykonawczych oraz eksploatacyjnych, a także dla organów zarządzających i kontrolnych. Może być również przydatną pozycją w bibliotekach akademickich.

 1. UWAGI OGÓLNE, PRZEGLĄD NORM
  • Formy konstrukcyjne studni w gospodarce wodnej
  • Regeneracja i renowacja - pojęcia
 2. EKSPLOATACJA STUDNI I JEJ KONSERWACJA
  • Napływ do studni
  • Hydrauliczne wymiarowanie studni
  • Eksploatacja studni
  • Remonty i konserwacja studni
  • Monitoring studni
 3. RODZAJE STARZENIA SIĘ STUDNI
  • Rodzaje starzenia się studni
  • Zapiaszczenie
  • Korozja i abrazja
  • Korozja elektrochemiczna
  • Korozja wynikająca z czynników mikrobiologicznych
  • Starzenie się materiałów niemetalicznych
  • Abrazja
  • Osiadanie konstrukcji
  • Czynniki wpływające na eksploatację i ich koszty
  • Zjawiska naskórkowe i opory na wlocie
  • Obliczanie przy ustalaniu oporów na wlocie
  • Ocena testów hydraulicznych
 4. POWSTAWANIE KOLMATACJI STUDZIENNYCH
  • Studnie jako reaktory z mieszaniem mechanicznym
  • Powstawanie związków żelaza i manganu
  • Utlenianie żelaza (II) i manganu(II)
  • Autokataliza utleniania żelaza (II) i manganu (II)
  • Bilans masowy związków żelaza i manganu
  • Skład mineralny i geochemia związków żelaza i manganu
  • Mikrobiologia związków żelaza i manganu
  • Starzenie się tlenków żelaza i manganu
  • Wzajemne oddziaływanie związków żelaza i manganu i elementów śladowych
  • Główne możliwości kombinacji
  • Strukturalny rozrost związków żelaza i manganu
  • Złogi (węglany)
  • Kolmatacja z wodorotlenku glinu
  • Siarczki
  • Powłoki śluzowe
  • Podział kolmatacji studziennych
 5. IDENTYFIKACJA I OCENA PROCESÓW STARZENIOWYCH W STUDNI
  • Filmowanie kamerą
  • Próby wydajności pomp
  • Geofizyka
  • bezpośrednie pomiary skłonności do kolmatacji
  • Próbkowanie i badanie kolmatacji
  • Ryzyko w podejmowaniu decyzji w sprawach regeneracji, renowacji i eksploatacji odwróconej
  • Badanie powodów technicznych renowacji wzgl. eksploatacji odwróconej w studniach
  • Analiza kosztów regeneracji i budowy nowej studni
 6. REGENERACJA I RENOWACJA ORAZ EKSPLOATACJA ODWRÓCONA
  • Podstawy techniczne
  • Metody renowacji
  • Metody eksploatacji odwróconej
 7. METODY REGENERACJI MECHANICZNEJ
  • Szczotkowanie i odpompowywanie
  • Pobór intensywny
  • Tłoki
  • Płukanie wewnętrzne niskociśnieniowe
  • Płukanie wysokociśnieniowe
  • Urządzenia jedno- i wielokomorowe
  • Regeneracja zamrożonym dwutlenkiem węgla
 8. METODA IMPULSOWA
  • Metoda impulsowa - wzbudzenie (aktywacja) i sposób działania
  • Metody wybuchowe
  • Eksplozja mieszanki gazów
  • Rozprężanie sprężonych cieczy
  • Ultradźwięki/li>
 9. CHEMICZNA REGENERACJA STUDNI
  • Pozwolenie
  • Mechanizmy reakcji
  • Rozpuszczanie tlenków żelaza i manganu
  • Rozpuszczanie węglanów
  • Rozpuszczanie tlenków glinu
  • Rozpuszczanie siarczków
  • Utlenianie biomasy
  • Eliminacja pozostałości po płukaniu odwiertów
  • Kombinacja chemikaliów
  • Substancje dodatkowe i środki pomocnicze
  • Porównanie chemikaliów stosowanych do regeneracji
  • Regeneracja chemiczna w praktyce
  • Czy regeneracja chemiczna jest w ogóle potrzebna
  • Neutralizacja kwasów nieorganicznych
  • Eliminacja kwasów organicznych
  • Neutralizacja zasad
  • Eliminacja substancji eliminujących
 10. KONTROLA EFEKTYWNOŚCI I TRWAŁOŚCI REGENERACJI
  • Filmowanie kamerą
  • Testowanie wydajności pomp
  • Bilans masy wydobytych substancji
  • Zamiany jakości wody nieuzdatnionej
  • Skażenia mikrobiologiczne
  • Trwałość
 11. PREWENCJA
  • Metody mikrobicydowe
  • Dezynfekcja chemiczna
  • Wyjaławianie termiczne
  • Napromieniowanie promieniami jonizującymi
  • Metody fizykochemiczne
  • Metody elektrochemiczne
  • Metody magnetyczne
  • Odżelazianie podziemne
 12. PRAKTYCZNE WYKONYWANIE REGENERACJI
  • Planowanie
  • Określenie metody
  • Pozwolenie organu administracji państwowej
  • Realizacja
  • Usuwanie pozostałości
  • Wskazówki praktyczne
  • Kontrola efektywności
  • Termin kolejnej regeneracji
  • Zmiana jakości wody nieuzdatnionej po regeneracji
  • Studnia skażona biologicznie po regeneracji - i co dalej
  • Niewielki wzrost wydajności po regeneracji - i co dalej

Zamów teraz