Instalacja fototermiczna dla SPZOZ sp. z o.o. w Wyszkowie

Wytwarzanie ciepła w oparciu o własne moduły fototermiczne i moce zasilania urządzeń wyposażenia infrastruktury wewnętrznej jest nowoczesnym zabezpieczeniem od zewnętrznych dostawców tej formy energii. Ciepła woda jest jednym z podstawowych i zarazem niezbędnych mediów, umożliwiających właściwe funkcjonowanie podstawowych jednostek służby zdrowia jakimi są szpitale. W poniższej, fotograficznej prezentacji, przykład wdrożenia systemu zasilania własnej sieci w wodę podgrzaną energią cieplną z własnej instalacji fototermicznej. Przedmiotowa instalacja została wykonana według autorskiej dokumentacji Projprzemeko sp. z o.o., na zlecenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie


Na realizację składały się następujące elementy:

  • projekt budowlany wraz z projektami branżowymi,
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
  • przedmiar robót i kosztorys ofertowy,
  • kosztorys inwestorski,
  • plan BIOZ,
  • wykonanie wszystkich uzgodnień i pozwoleń z administracją terenową.

Realizacje