W obszarze naszej działalności świadczymy również usługi wykonawcze wytwarzając dla inwestorów indywidualne urządzenia reaktorowe o każdej możliwej konfiguracji i przy zastosowaniu szerokiego spektrum materiałowego. Dysponujemy odpowiednią bazą wykonawczą, która pozwala na prefabrykację, reaktorów biologicznych, stacji przygotowania i dozowania reagentów, stacji separacyjnych oraz innych w zależności od specyficznych potrzeb naszych odbiorców. Dla wielu specyficznych przypadków jesteśmy wstanie wykonać odpowiednie badania technologiczne w naszym Zakładzie Badań i Wdrożeń Projprzemeko sp. z o.o. Wiele naszych rozwiązań, które z powodzeniem funkcjonują w praktyce jest objętych ochroną patentową np.: 349017A1, 350875A1, 352133A1, 353523A1 czy 380549A1. Poniżej w załączonej dokumentacji fotograficznej prezentujemy przykłady prefabrykowanych urządzeń na indywidualne zamówienia naszych odbiorców.

W ramach naszej działalności obejmującej głównie budowę biologicznych oczyszczalni w systemie „pod klucz”, świadczymy usługi w zakresie przygotowywania pełnej dokumentacji projektowej i wykonawczej. Dokumentacja ta często oparta jest na wytycznych technologicznych, które uzyskujemy we własnych laboratoriach Zakładu Badań i Wdrożeń Projprzemeko sp. z o.o. Mając do dyspozycji własne zaplecze badawcze w okresie przedprojektowym jesteśmy wstanie prowadzić badania procesowe i optymalizacyjne, redukując tym samym do minimum ryzyko związane z proponowaną technologią potencjalnemu Inwestorowi.

Modernizacja i remont istniejących stacji uzdatniania wody wiąże się najczęściej z koniecznością całkowitej wymiany filtrów odżelaziających i odmanganiających, armatury oraz wymianą stacji pomp. Zmiany te wymuszone są koniecznością uzyskania stężeń wielkości domieszkowych ustalonych przez Ministra Zdrowia dla wody pitnej. Poniżej przedstawiono przykład zrealizowanej stacji uzdatniania wody w miejscowości Karsy, gmina Drobin. Działanie to było wykonane na podstawie zlecenia przedsiębiorstwa REMONDIS Spółka Komunalna Drobin.

Parametry jakościowe wody wodociągowej przeznaczonej do różnych form jej wykorzystania są limitowane przede wszystkim od sprawnością poszczególnych operacji i procesów jednostkowych jej uzdatniania. Nowoczesne rozwiązania techniczne nie wymagają szczególnych warunków wstępnych co do składu i stężenia domieszek występujących w surowych wodach po ujęciu. Współcześnie istotnym zagadnieniem jest zastosowanie optymalnego układu urządzeń wykorzystywanych na poszczególnych stopniach uzdatniania. Przedstawioną poniżej modernizację stacji uzdatniania wody wykonano na podstawie zlecenia Urzędu Miasta i Gminy w Trzemesznie dla miejscowości Kruchowo.

Fizykochemiczne podstawy uzdatniania wód powierzchniowych posiadają odmienna naturę niż w przypadku uzdatniania wód podziemnych. Wody powierzchniowe nie zawierają typowych domieszek występujących w wodach podziemnych: manganu (II) i żelaza (II). Opracowaliśmy grupę technologii uzdatniania wód powierzchniowych opartych na zastosowaniu wielofunkcyjnego, zblokowanego układu akcelatorowego. Poniżej w dokumentacji fotograficznej przedstawiamy przykład wykonanej stacji w systemie „pod klucz” dla miejscowości Jawornica w gminie Lewin Kłodzki. Przedsięwzięcie było realizowane w ramach Programu Regionalnego „Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska”.

 Jakość wody przeznaczonej do różnych form jej konsumpcji w długookresowym wymiarze wpływa na stan zdrowotny jej konsumentów. W przypadku infrastruktury wodociągowej oraz urządzeń użytkowych wpływa na charakter i kierunki zmian na ich powierzchni, mających z nią bezpośredni kontakt. Parametry jakościowe są pochodną sprawności poszczególnych etapów uzdatniania. Istotnym zagadnieniem w procesach modernizacyjnych i rozbudowie stacji istniejących jest zastosowanie optymalnego układu urządzeń wykorzystywanych na poszczególnych stopniach uzdatniania.

Współczesne rozwiązania techniczne dla stacji uzdatniania wód podziemnych obejmują nie tylko aplikacyjne zdobycze techniki i technologii w obszarze eliminacji domieszek ale również zdobycze w zakresie inżynierii materiałowej oraz nowoczesne systemy aparatury kontrolno-pomiarowej. Nowoczesna stacja uzdatniania wody funkcjonuje w systemie niemal „bez obsługowym”, sprowadzając rolę personelu do rutynowych czynności kontrolnych i to często przez informatyczne łącza „on-line”. Na zlecenie Urzędu Gminy Wąsosz (województwo podlaskie) wykonano w systemie „pod klucz” nowoczesną stację uzdatniania wody podziemnej w miejscowości Wąsosz, którą przedstawiono poniżej dokumentując fotograficznie.

Jakość wody wodociągowej przeznaczonej do różnych form jej konsumpcji zależy przede wszystkim od sprawności poszczególnych etapów jej uzdatniania. Nowoczesne rozwiązania techniczne nie wymagają szczególnych warunków wstępnych co do składu i stężenia domieszek. Istotnym zagadnieniem jest zastosowanie optymalnego układu urządzeń wykorzystywanych na poszczególnych stopniach uzdatniania. Nowoczesną stację uzdatniania wody w systemie „pod klucz” wykonano dla miasta Polanów na podstawie zlecenia Miasta i Gminy w Polanowie.

Usuwanie podstawowych domieszek z czerpanych wód podziemnych opiera się na zastosowaniu co najmniej dwóch stopni uzdatniania. Odgazowanie, usuwanie żelaza (II), usuwanie manganu (II) oraz twardości i azotu amonowego to najczęściej stosowane operacje i procesy jednostkowe dla wód o typowym składzie domieszkowym. Dodatkowo końcową operacją jest dezynfekcja. Poniżej w zamieszczonej dokumentacji fotograficznej przedstawioną zrealizowaną na podstawie zlecenia Urzędu Gminy Słupno, stacje uzdatniania wody podziemnej w miejscowości Słupno.

Woda przeznaczona na cele konsumpcyjne wymaga odpowiedniego jej uzdatnienia. Procesy eliminacji domieszek z wód podziemnych sprowadzają się najczęściej do optymalnego usuwania żelaza (II), manganu (II) , azotu amonowego oraz twardości. Modernizowane ujęcia oraz stacje uzdatniania wymagają z reguły nowej i zarazem nowoczesnej instalacji. Poniżej w dokumentacji fotograficznej przedstawiamy przykład nowoczesnej stacji jaka powstała po modernizacji. Przedmiotowa instalacja powstała na zlecenie urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie, dla miasta Kolonowskie.

Współczesne uzdatnianie wód podziemnych wymaga nie tylko zastosowania optymalnych sekwencji operacji i procesów jednostkowych ale również nowoczesnej aparatury, armatury i systemów sterowania oraz kontroli jakości produkowanej wody. W znaczącej mierze to sprawność zastosowanych urządzeń decyduje o finalnej zawartości domieszek w wodzie opuszczającej stację. Poniżej przedstawiono przykład realizacji wykonanej w miejscowości Niedoradz, na zlecenie Miasta i Gminy Otyń.

Modernizacja konwencjonalnych stacji uzdatniania wody wymaga najczęściej zmiany układu technologicznego oraz całkowitej odnowy substancji aparaturowej i armaraturowej. Zmiana technologii wynika z wyższych wymagań jakościowych stawianych wodzie do picia, w relacji do wymagań jakie obowiązywały w okresie posadowienia pierwotnej stacji. Poniżej w dokumentacji fotograficznej przedstawiono przykład gruntownie przebudowanej i remontowanej stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w miejscowości Staniewice, gmina Postomino. Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane na zlecenie Agencji Mienia Gminnego i Spraw Publicznych w Postominie.

Współczesne rozwiązania techniczne stacji uzdatniania wód podziemnych obejmują doskonalone w sposób permanentny rozwiązania w obszarze zdobyczy nowej wiedzy teoretycznej i aplikacyjnej w zakresie operacji i procesów jednostkowych oraz zdobyczy technicznych w zakresie rozwiązań procesowych. Na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Grójec wykonano w systemie „pod klucz” nowoczesną stację uzdatniania wody podziemnej w miejscowości Kośmin, którą przedstawiono w poniższej dokumentacji fotograficznej.

Prawidłowe uzdatnianie wód podziemnych wymaga nie tylko zastosowania optymalnych sekwencji operacji i procesów jednostkowych na poszczególnych stopniach ale również nowoczesnej aparatury, armatury i systemów sterowania oraz kontroli jakości przetwarzanej wody. W decydującej mierze to sprawność zastosowanych urządzeń decyduje o finalnej zawartości domieszek w wodzie opuszczającej stację. Poniżej na zamieszczonych fotografiach przedstawiono przykład realizacji wykonanej w Debrznie, na zlecenie Urzędu i Miasta w Debrznie.