Współczesne uzdatnianie wód podziemnych wymaga nie tylko zastosowania optymalnych sekwencji operacji i procesów jednostkowych ale również nowoczesnej aparatury, armatury i systemów sterowania oraz kontroli jakości produkowanej wody. W znaczącej mierze to sprawność zastosowanych urządzeń decyduje o finalnej zawartości domieszek w wodzie opuszczającej stację. Poniżej przedstawiono przykład realizacji wykonanej w miejscowości Niedoradz, na zlecenie Miasta i Gminy Otyń.

Współczesne rozwiązania techniczne stacji uzdatniania wód podziemnych obejmują doskonalone w sposób permanentny rozwiązania w obszarze zdobyczy nowej wiedzy teoretycznej i aplikacyjnej w zakresie operacji i procesów jednostkowych oraz zdobyczy technicznych w zakresie rozwiązań procesowych. Na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Grójec wykonano w systemie „pod klucz” nowoczesną stację uzdatniania wody podziemnej w miejscowości Kośmin, którą przedstawiono w poniższej dokumentacji fotograficznej.

Modernizacja konwencjonalnych stacji uzdatniania wody wymaga najczęściej zmiany układu technologicznego oraz całkowitej odnowy substancji aparaturowej i armaraturowej. Zmiana technologii wynika z wyższych wymagań jakościowych stawianych wodzie do picia, w relacji do wymagań jakie obowiązywały w okresie posadowienia pierwotnej stacji. Poniżej w dokumentacji fotograficznej przedstawiono przykład gruntownie przebudowanej i remontowanej stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w miejscowości Staniewice, gmina Postomino. Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane na zlecenie Agencji Mienia Gminnego i Spraw Publicznych w Postominie.

Prawidłowe uzdatnianie wód podziemnych wymaga nie tylko zastosowania optymalnych sekwencji operacji i procesów jednostkowych na poszczególnych stopniach ale również nowoczesnej aparatury, armatury i systemów sterowania oraz kontroli jakości przetwarzanej wody. W decydującej mierze to sprawność zastosowanych urządzeń decyduje o finalnej zawartości domieszek w wodzie opuszczającej stację. Poniżej na zamieszczonych fotografiach przedstawiono przykład realizacji wykonanej w Debrznie, na zlecenie Urzędu i Miasta w Debrznie.

Jakość wody wodociągowej przeznaczonej do różnych form jej konsumpcji zależy przede wszystkim od sprawności poszczególnych etapów jej uzdatniania. Nowoczesne rozwiązania techniczne nie wymagają szczególnych warunków wstępnych co do składu i stężenia domieszek. Istotnym zagadnieniem jest zastosowanie optymalnego układu urządzeń wykorzystywanych na poszczególnych stopniach uzdatniania. Nowoczesną stację uzdatniania wody wykonano dla Jednostki Wojskowej w Chełmnie, na podstawie zlecenia przedsiębiorstwa MELBUD S.A. w Grudziądzu.

Parametry jakościowe wody wodociągowej przeznaczonej do różnych form jej wykorzystania są limitowane przede wszystkim prawidłowością doboru operacji i procesów jednostkowych oraz sprawnością poszczególnych etapów jej uzdatniania. Współcześnie istotnym zagadnieniem jest zastosowanie optymalnego układu urządzeń wykorzystywanych na poszczególnych stopniach uzdatniania. Przedstawioną poniżej modernizację stacji uzdatniania wody wykonano na podstawie zlecenia przedsiębiorstwa REMONDIS Drobin Komunalna sp. z o.o. dla miejscowości Maliszewko, gmina Drobin.

Woda kierowana siecią wodociągową i przeznaczona na cele konsumpcyjne wymaga przede wszystkim jej uzdatnienia. Procesy eliminacji domieszek z wód podziemnych sprowadzają się najczęściej do wysokosprawnego usuwania żelaza (II), manganu (II) , azotu amonowego oraz twardości. Modernizowane stacje uzdatniania wymagają z reguły nowej technologii obróbki wody podziemnej i zarazem nowoczesnego zestawu aparaturowego. Poniżej w dokumentacji fotograficznej przedstawiamy przykład nowoczesnej stacji jaka powstała po modernizacji. Instalacja wykonana w miejscowości Januszewo na zlecenie urzędu Miasta i Gminy Susz.

Jakość wody wodociągowej przeznaczonej do różnych form jej konsumpcji zależy przede wszystkim od sprawności poszczególnych etapów jej uzdatniania. Nowoczesne rozwiązania techniczne nie wymagają szczególnych warunków wstępnych co do składu i stężenia domieszek. Istotnym zagadnieniem jest zastosowanie optymalnego układu urządzeń wykorzystywanych na poszczególnych stopniach uzdatniania. Nowoczesną stację uzdatniania wody wykonano w Radzyniu Chełmińskim , na podstawie zlecenia przedsiębiorstwa MELBUD S.A. w Grudziądzu.

Usuwanie domieszek z czerpanych wód podziemnych określane mianem uzdatniania opiera się na zastosowaniu stopni eliminacji uzależnionych od kinetyki procesów zmniejszania stężeń do poziomów bezpiecznych dla konsumentów. Typowymi operacjami uzdatniania są: odgazowanie (czyli aeracyjne odpędzanie, głównie siarkowodoru i metanu), usuwanie żelaza (II), usuwanie manganu (II) oraz redukcja twardości i azotu amonowego. Poniżej w zamieszczonej dokumentacji fotograficznej przedstawiono przykład zrealizowanej na zlecenia Urzędu Gminy Przechlewo, wysokoefektywnej stacji uzdatniania wody podziemnej w miejscowości Przechlewo.

Uzdatnianie wód podziemnych na potrzeby wody do picia sprowadza się najczęściej do jej napowietrzania, odżelaziania, odmanganiania, usuwania azotu amonowego i twardości oraz końcowej dezynfekcji. Przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń wszystkie wymienione operacje wykonuje się w warunkach przepływowych. Instalację stacji uzdatniania wody o typowym składzie w systemie „pod klucz ” wykonano w miejscowości Nasale a samą realizacją prowadzono na podstawie zlecenia Urzędu Miasta w Byczynie.

Wody oligoceńskie tłoczone z ujęć typu artezyjskiego charakteryzują się specyficznym składem domieszkowym. Właściwości i skład tych wód determinowane są lokalizacją poziomów wodonośnych oraz otoczeniem skalano-geochemicznym. Użytkowanie wód oligoceńskich wymaga ich wstępnego przygotowania oraz odpowiedniego przechowywania, takiego które zabezpieczy przed wtórnym zanieczyszczeniem. Poniżej przedstawiono przykład wykonanej, nowoczesnej stacji poboru wód oligoceńskich, która została zlokalizowana na terenie miasta Warszawy.

Wody oligoceńskie wymagają specyficznych warunków ich uzdatniania oraz przechowywania. Wody te są. ujmowanie ze źródeł artezyjskich i w przypadku Niziny Mazowieckiej z poziomów poniżej 200 metrów. Zastosowanie odpowiednich operacji i procesów jednostkowych prowadzi do uzyskania wody o dobrych parametrach użytkowych, które sprawiają że można ją w sposób w pełni bezpieczny kierować do odbiorców. Poniżej w przedstawionej dokumentacji fotograficznej zamieszczono przykład zrealizowanej inwestycji stacji poboru i uzdatniania wody oligoceńskiej na Bielanach w Warszawie.

Woda przeznaczona na cele pitne oraz do wykorzystania szpitalnego wymaga odpowiedniego, pełnego jej uzdatnienia i dezynfekcji. W takich przypadkach procesy eliminacji domieszek z wód podziemnych sprowadzają się wysokosprawnego usuwania nie tylko podstawowych: żelaza (II), manganu (II) , azotu amonowego czy twardości ale również innych, najczęściej występujących na poziomach śladowych. Poniżej w dokumentacji fotograficznej przedstawiamy przykład nowoczesnej stacji jaka powstała po modernizacji. Przedmiotowa instalacja powstała w systemie „pod klucz” na zlecenie Centralnego Szpitala Kolejowego w Warszawie Międzylesiu.

Przygotowanie wody użytkowanej w basenach pływackich wymaga zastosowania innych operacji i procesów jednostkowych niż w przypadku uzdatniania wód podziemnych czy wód powierzchniowych. Istotnym zagadnieniem w tym przypadku jest jej właściwe oczyszczanie z zanieczyszczeń wprowadzanych podczas kontaktu z użytkownikami oraz odpowiednio skuteczna jej dezynfekcja. Poniżej przedstawiono przykład zmienionej technologii połączonej z gruntowna modernizacją przeprowadzonej dla wód basenowych dla Klubu Sportowego START ASTORIA w Bydgoszczy.