Wody ściekowe powstające w wyniku oczyszczania wagonów osobowych zawierają głównie fazę zdyspergowaną w postaci koloidów i zawiesin oraz ładunki ChZT i BZT. Po zastosowaniu chemicznych metod oczyszczania można wody takie zawrócić do wielokrotnego obiegu. Poniżej przedstawiono instalację wodnej myjni wagonów osobowych łącznie z biologiczną oczyszczalnią wód czyszczących zrealizowaną dla Polskich Kolei Państwowych w węźle Warszawa Grochów. Zakres prac wykonanych przez Projprzemeko sp. z o.o. obejmował wszystkie instalacje i urządzenia techniczne myjni wagonów - wykonanie "pod klucz".

Wody obiegowe stosowane do oczyszczania powierzchni taboru kolejowego ulegają sukcesywnemu zanieczyszczeniu co wymusza konieczność ich oczyszczania. Skład tych wód umożliwia zarówno chemiczne jak i biologiczne lub chemiczno-biologiczne usunięcie ładunku zanieczyszczeń. Instalacje oczyszczalni KOCH i KOS wybudowane na zamówienie Dolnośląskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych dla węzła PKP w Miłkowicach. Zakres prac wykonanych przez Projprzemeko sp. z o.o. obejmował wszystkie instalacje i urządzenia techniczne - wykonanie "pod klucz".

Oczyszczanie taboru kolejowego wymaga złożonych operacji i procesów jednostkowych. Ścieki powstające z takich czynności wymagają wieloetapowego, fizykochemicznego podczyszczania. Technologię oczyszczania przedmiotowych ścieków, obejmującą dwustopniową ich obróbkę, wdrożono na terenie Wagonowni należącej do Polskich Kolei Państwowych w Jaworzynie Śląskiej.

Wodne oczyszczanie środków transportu kolejowego wiąże się z koniecznością zastosowania specyficznych związków powierzchniowo czynnych ułatwiających eliminację substancji adhezyjnych pokrywających oczyszczane powierzchnie taboru. Powstające w takich procesach wody ściekowe często zawierają frakcje emulsyjne i istotnie zróżnicowane ładunki zanieczyszczeń. Wysokosprawne oczyszczanie takich wód wymaga zastosowania specyficznych operacji i procesów jednostkowych, których skuteczność decyduje o ponownym wykorzystaniu - zawróceniu do obiegu.

Wody obiegowe stosowane do oczyszczania wagonów towarowych wymagają okresowego oczyszczania fizykochemicznego lub fizykochemiczno-biologicznego. Z uwagi na znaczącą nierównomierność składu jakościowo-ilościowego w takich przypadkach preferowane jest oczyszczanie fizykochemiczne, po którym wody mogą być, po uzupełnieniu strat objętościowych ponownie wprowadzone do obiegu użytkowania - na cele oczyszczania powierzchni.

Tabor komunalnych jednostek komunikacyjnych jest systematycznie poddawanych wodnemu oczyszczaniu oraz okresowym przeglądom i ewentualnym naprawom. Z procesów oczyszczania powstają wody ściekowe o charakterystycznym składzie ładunków zanieczyszczeń. Fizykochemiczne oczyszczanie wód obiegowych myjni taboru autobusowego wymaga odpowiednich uwarunkowań procesowych oraz skutecznych reagentów chemicznych.

Skuteczne oczyszczanie wody obiegowej wykorzystywanej do oczyszczania pojazdów kontenerowych, będących na podstawowym wyposażeniu linii oceanicznych, można prowadzić metodami fizykochemicznymi lub fizykochemiczno-biologicznymi z końcową ich dezynfekcją. Znacząca nierównomierność składu jakościowo-ilościowego ładunków zanieczyszczeń, w takich przypadkach preferowane jest oczyszczanie fizykochemiczne, po którym wody mogą być, po uzupełnieniu strat objętościowych ponownie wprowadzone do obiegu użytkowania - na cele oczyszczania powierzchni.

Wszystkie środki transportu osobowego lub towarowego wymagają systematycznego i okresowego oczyszczania, co jest nierozerwalnie związane nie tylko z estetycznymi walorami ale głównie z właściwym funkcjonowaniem powłok ochronnych i zarazem dekoracyjnych taboru. Poszczególne grupy współczesnych środków transportu podczas ich rutynowego, wodnego oczyszczania generują określone i specyficzne zarazem ładunku zanieczyszczeń kumulujących się w oczyszczających wodach obiegowych.

Wody obiegowe zawierające w ładunku zanieczyszczeń emulsje olejowe wymagają specyficznego podejścia do ich skutecznego oczyszczania. Wybór optymalnych operacji i procesów jednostkowych dla fizykochemicznego podczyszczania jest determinowany składem chemicznym i właściwościami układów hererofazowych emulsji, a zwłaszcza ich trwałością w fazie wodnej. W przypadku konieczności pełnego oczyszczania drugim stopniem jest zespół biologiczny, którego kształt procesowy jest uzależniony od charakteru reagentów chemicznych i sprawności pierwszego fizykochemicznego stopnia podczyszczania.

Przemysłowe wody obiegowe bardzo często zawierają wszystkie składniki typowe dla finalnych produktów, jednakże w wielokrotnym rozcieńczeniu. Po zastosowaniu optymalnych procesów zagęszczania i separacji można te składniki skutecznie wykorzystać w produkcji. Poniżej przedstawiono przykład takiej technologii, fizykochemicznej stacji separacji mineralnych faz zdyspergowanych z przemysłowych wód obiegowych, zbudowanej na terenie Zakładu Produkcyjnego IZOPOL S.A. w Trzemesznie.

Skuteczne wydzielanie oleo i/lub petropochodnych z wód obiegowych pochodzenia przemysłowego lub wód z procesów wodnego oczyszczania powierzchni np. kolejowego czy samochodowego taboru transportowego, decyduje o ich dalszym wykorzystaniu lub zawracaniu do obiegów. Specyfika układów heterofazowych limituje określone rozwiązania techniczne, których skuteczność rozdziału fazowego wynika z szeregu procesowych parametrów istotnych. W doborze odpowiedniej konfiguracji separatorów, w naszej praktyce opieramy się na wynikach eksperymentalnych uzyskiwanych na pilotażowym zespole testacyjnym – separator taśmowy, który wymaga jedynie niskiego poziomu zasilania energetycznego (może być również zasilany z alternatywnych źródeł energii np. z systemów fotowoltaicznych czy małych generatorów zasilanych energią wiatrową).

Tworzenie systemów wód obiegowych jest racjonalnym podejściem wewnątrzzakładowym w aspekcie nowoczesnego gospodarowania zasobami przyrody. Wielokrotne wykorzystanie wody wiąże się z koniecznością jej oczyszczania, najczęściej wielostopniowego fizykochemicznego. Wysokosprawne instalacje wód obiegowych należą do kategorii rozwiązań technicznych z pogranicza technologii wody i technologii ścieków przemysłowych, a podstawy procesowe mają cechy bardzo często złożonych zjawisk o wielowymiarowym charakterze.

Oczyszczanie wód obiegowych należy do istotnych, naszych obszarów działalności badawczo-wdrożeniowej. W tym obszarze wykonujemy nie tylko pełne instalacje w systemie „pod klucz” ale również świadczymy usługi w zakresie przygotowywania autorskich technologii dla Indywidualnych Inwestorów oraz wykonujemy pełną dokumentację projektową i wykonawczą. Nasze przedsiębiorstwo na przestrzeni swej działalności opracowało taką dokumentację: wielobranżowe projekty (branża budowlana, sanitarna, elektryczna, sterowanie) najczęściej oparte na autorskich rozwiązaniach dla ponad dwudziestu obiektów, z grupy których, ze względu na specyfikę przyjętych rozwiązań najważniejsze to:

Ścieki przemysłowe generowane z gałęzi i branż sektorów wytwórczego oraz przetwórczego, bazujących na surowcach mineralnych i/lub mineralno-organicznych niosą w ładunkach zanieczyszczeń całą gamę komponentów, które mogą krystalizować lub osadzać się na powierzchniach podczas bezpośredniego kontaktu.